آرشیف

2015-10-6

محمد اسحاق ثنا

مـاتــم قندوز

قندوز مردم ات يكى بى غم نمانده است

دستى برأى درد تو مرهم  نمانده است
 

بردند خواب چشم ترا جانيان دون

آرامي و سكوت كمى هم  نمانده است

باغ تو از تگرگ ستم برگ و بار ریخت 
ديگر
 بهار و بارش پيهم نمانده است

 

ياران مهربان تو خفتند به خاك و خون

گريد به حال زار تو همدم نمانده است
 

يكروز انتقام تو آخر گرفتنيست  

ديگر مگو كه لشكر و رستم نمانده است
 

امروز ثنا به مأتم قندوز گريست زار

از كشته شهر پر شد و آدم نمانده است
 

محمد اسحاق " ثنا "

ونكوور كانادا