آرشیف

2014-12-30

نثار احمد رحمانی

معلـــــــم
فــــروغ جـســم ودرمــان مـعـلــم
روان بـخــش دل وجــانــم مـعـلــم
 
مـزیـن از تـو گـشـتـه بــاغ دانـش
مــن آنـمـرغـم کـه الـحـانـم معـلـم
 
تــوخـورشـیـد کـه دایـم نوربخشی
صـفـا بــخــش دل وجــانــم مـعـلـم
 
خـجـسـته باد تو را اینروز عرفان
رمــوزعـقــل وعــرفـانـم مــعـلــم
 
زهـی خـاک قـدومـت سرمه چشم
بسـی نـوری دوچـشـمـانـم مـعـلـم
 
جهان از فیض علمت گشته تابان
یقین شمـــــــــــع فروزانم معـلـم
 
توی فخرم تویی من را مربـــــــی
فـخـــور شــوکــت شـانـم مـعـلـم
 
الاای ثـــــروت ســرشــــار مــعنی
امـیــر وشـاه وسـلـطـانـم  مـعـلـم
 
فــدایـت جـسـم وجــان نــاتـــوانــم
کـه هـسـتـی آب حـیـوانـم مـعلــم
 
به "رحمانی" گرامی هست نامت
کـه بــاشـــد راه وبـرهـانـم مـعـلـم
 

 

نثار احمد فرزند محمد موسی از قریه شهیدان ولسوالی دولینه ولایت غور فعلآ متعلم صنف  دهم لیسه سلطان علاوالدین غور است به رودن شعر علاقه دارد که اینک نمونه شعر آنرا که بمناسبت روز معلم سروده است.