آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

معـلـومــــــــات در باره ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

 
گردانندگان معزز سایت وزین جام غور الهی زنده باشید که این بهترین دعاست من در جریان تصدی ام در پست ریاست تنظیم آب بیش از 150 ساختمان پخته آبیاری را بر ای ایجاد سهولت به هموطنان ام جهت ازدیاد حاصلات زراعتی اعمار نموده ام ومرا تصمیم بران شده که به ترتیب تصویر این ساختمان ها را ازین طریق به نشر به سپارم ودرین بخش تصویر 33ساختنمان را با ذکر نام ساختمان ومحل آن به نمایش می گذارم تا هموطنان ام بدانند که من در حد توان برای هم نوعان ام خدمت در خور انجام داده ام وقضاوت را می گذارم به خوانندگان این مطلب واز دست اندر کاران سایت تمنا دارم که این مطلب مرا با تمام عکس ها وتشریحات زیرین عکس ها به نشر به سپارند وبر بنده منت گذارند با احترام

 
محمدامین وکیل 
رئیس تنظیم آب غور 
عصر 
3میزان 1389 شهر چغچران محله خیر آباد

 

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

تر ناب قریه کشک آهنگران

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

تحکیم کانال واعمار پلچک کانال قلعه گک شویچ

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

تحکیم 160متر کنار کانال لکه سنگ سرجنگل

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار سیلبرد مختار سرجنگل

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار سیلبرد لکه سنگ سرجنگل

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار سیلبرد کانال لکه سنگ

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار سیلبرد کانال کشکک غلمین_1

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار سیلبر د کانال بادگاه

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار سربند ونصب گیت کانال لکه سنگ

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار سربند کانال کشکک غلمین

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار سربند قشقه قطس_1

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار سربند عمومی الندر

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار سربند حسنک قطس

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار ذخیره آب تقه تیمور

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار دیوار محافظوی کانال مدرسه

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار دیوار محافظوی چشمه وسیلبرد سربند الندر

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار دهنه ونصب گیت کانال پوزلیچ

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار ترناب کانال مدرسه سفلا

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار ترناب کانال گورزوان الندر

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار ترناب کانال آهنگران سفلا

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار ترناب دهن کندیوال کانال پوزلیچ

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار ترناب بالای کانال آهنگران

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار ترناب آهنگران سفلا

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار ترناب آهنگران

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار تر ناب وپلچک کانال گورزوان الندر

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار پرچاوه کانال کشکک غلمین

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار بوکس کلویرت کانال ده مرده دولت یار

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار بوکس کلویرت کانال پوزلیچ

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار بوکس کلو یرت در قطس

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار 450متر دیوار استنادی کانال مدرسه

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار 200متر دیوار استنادی کانال آهنگران

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

اعمار 150متر جوی کانال لکه سنگ سرجنگل

ساختمان های اعمار شده ریاست تنظیم آب در ولایت غور

دیوار استنادی وپرچاوه در قطس