آرشیف

2015-1-16

محمد نعیم تیمن

معرفی مختصر ولـســـوالــــــــی پسابند ولایت غور

 

  
ولسوالی پسابند  به سمت جنوب مرکزولایت غورموقعیت دارد که بطرف شرق این ولسوالی ولایت دایکندی به سمت غرب ولسوالی تیوره به سمت شمال آن ولسوالی دولینه وبطرف جنوب آن ولایت هلمند قراردارد.
        تاسیس ولسوالی پسابند سال 1342 میباشد که دراین ولسوالی به تعداد 336 قریه خورد وبزرگ وجود دارد که نفوس مجموع تمام قریه های ولسوالی جمعاَ 94662 مردوزن میباشد. مساحت مجموع آن 4664 کیلومترمربع را احتوا مینماید.
سطح تعلیم وتربیه:
درولسوالی پسابند به تعداد 47 باب مکتب ابتدائیه ، متوسطه ولیسه وجود دارد که عموماَ این مکاتب فعال میباشند که تعداد 9682 شاگرد ذکورواناث دراین مکاتب شامل درس میباشند ازجمله مکاتب فوق فقط  5 باب مکتب دارای تعمیرات خامه وپخته میباشند سایر مکاتب تعمیروجای بودباش درست برای فعالیت آموزشی ندارند درفضای بازدرتحت تاثیرگرما وسرما بهار، تابستان وخزان بسر میبرند.
ازاینکه ولسوالی پسابند یک ازولسوالی های مهم کثراَ نفوس وبزرگ این ولایت میباشد ودرمناطق کوهستانی دورازمرکز ولایت قراردارد وباید ازهرحیث توجه بالای به آن صورت گیرد اما خلاف آرزوی مردم محل کدام توجه محسوس درین ولسوالی صورت نگرفته بناَ وضع تعلیم وتربیه ووضع بهداشت بااینکه آرامش دراین ولسوالی وجود دارددرنهایت عقب افتاده می باشد.
سروصداهای عده از افراددروغ پرداز که آوازه به راه می اندازند که درولسوالی پسابند ناآرامی وبی امنیتی وجوددارد خلاف واقعیت میباشد درسرتاسر ولسوالی امنیت برقرار ومردم به کاروبارزندگی خودمصروف میباشند.
12 دلو 1388

 

 
تصاویر از ولسوالی پسابند.
  
 معرفی مختصر ولسوالی پسابند ولایت غور
 
معرفی مختصر ولسوالی پسابند ولایت غور
 
معرفی مختصر ولسوالی پسابند ولایت غور
 
معرفی مختصر ولسوالی پسابند ولایت غور
 
معرفی مختصر ولسوالی پسابند ولایت غور
 
معرفی مختصر ولسوالی پسابند ولایت غور