آرشیف

2015-4-16

روز نامه اصلاح

“مصاحبه اختصاصی با محترم نثار احمد حبیبی غوری رییس عمومی تنظیف شاروالی کابل”

قسمیکه دیده میشود سطح برخورد شهروندان محترم کابل در راستای رعایت فرهنگ شهری و در برخورد با زباله ها و تأمین نظافت شهر قسماً ضعیف بنظر میرسد، اداره روزنامه (اصلاح) در پی جستجو و ردیابی واقعیت ها در خصوص علل عدم ترویج فرهنگ پذیری و عدم سهم گیری و مشارکت شهروندان در امور تنظیفی شهر بر آمده و مصاحبه اختصاصی را با محترم نثار احمد "حبیبی غوری" رئیس صاحب تنظیف شاروالی کابل انجام داده است که توجه شما را بآن جلب مینمائیم:
محترم رئیس صاحب !
سوال اول – ترویج فرهنگ شهر نشینی چه تاثیر بر کارکردهای اداره شما دارد ؟
جواب: واقعاً به یک مسئله جدی و بسیار مهم اشاره نموده اید ، دقیقاً رعایت فرهنگ شهرنشینی بالای شرایط و محیط کاری ما تاثیر مستقیم دارد و نهایت اثر گذار میباشد چون به هر اندازه ایکه شهروندان محترم کابل ضوابط و فرهنگ شهر نشینی را مراعات نمایند و نسبت به آن پابندی نشان داده و احساس مسئولیت نمایند یا بطور اکتیف در روند تنظیفی محلات زندگی و کاروبار شان وارد عمل شوند به همان اندازه از سنگینی باری که بر شانه های ما گذاشته شده است ، کاسته میشود و ما در قبال اجرای وظایف و مسئولیت های خویش احساس راحتی و آرامش خواهیم کرد. اما در هر زمانیکه شهروندان محترم کابل از سهم گیری و مشارکت در راستای تأمین نظافت شهر به حاشیه رفته و احساس پابندی آنها نسبت به مسئولیت های شان در راستای تأمین نظافت شهر و رعایت فرهنگ شهر نشینی کم شود ، بدون شک سنگینی بار روی شانه های ما بیشتر و حتی دو برابر میشود.
      اما قسمیکه دیده میشود یک تعداد از شهروندان محترم کابل تا هنوز حتی مفهوم فرهنگ شهرنشینی را درک نکرده و نمی دانند که با محیط زیست و مسئولیت های شهروندی شان در راستای امور نظافتی شهر چگونه عمل نمایند ازینرو نسبت به مسائل تنظیفی شهر به مثابه تماشاگر و سیل بین نظاره مینمایند و همیشه متوقع اند تا دیگران بیایند و محیط شانرا از موجودیت زباله ها و کثافات پاک نمایند.
     بناً ترویج فرهنگ شهرنشینی را در اولویت های کاری خویش قرار داده و بیشترین توجه را به آن مبذول داشته از طریق چاپ بروشورهای تبلیغاتی ، کتابچه های جیبی ، سالنامه ها      (تقویم سال) چاپ مجله ،ریکلام ها حاوی پیام های تنظیفی در قسمت بالا بردن سطح آگاهی شهروندان در زمینه رعایت اصول و ضوابط و فرهنگ شهرنشینی تلاش نمودیم و علاوه برآن طی مصاحبه های خویش که طور مستقیم و زنده از طریق تلویزیون های مختلف به دست نشر رسیده است ، شهروندان محترم کابل را بخاطر سهم گیری و مشارکت در برنامه های کاری این ریاست فرا خوانده و ذریعه بلندگوها نیز پیام های خویش را به گوش مردم رسانیده و این روش ادامه خواهد یافت تا روزی مردم را با فرهنگ عالی شهروندی عیار ببینیم و شهر خود را به یک شهر نمونه و الگو مبدل سازیم .
سوال دوم : مردم پایتخت تا چی حدودی فرهنگ شهر نشینی را مراعات می کنند؟
پاسخ : قسمیکه دیده میشود شهروندان محترم کابل چندان در راستای رعایت فرهنگ شهر نشینی پابندی نداشته و نه تنها در زمینه تأمین نظافت محلات زیست شان کوچکترین توجه و انعطافی نداشته بلکه یک تعداد محیط زیست شانرا غیر آگاهانه آلوده و متأثر میسازند . طور مثال ریاست تنظیف یک تعداد زباله دانی های هفت متر مکعبه و یک متر مکعبه را در نقاط مختلف شهر جهت تنظیم و کنترول زباله ها جابجا نموده است تا شهریان محترم کابل زباله های تولیدی تاسیسات مربوط را بداخل آن تخلیه نمایند اما شاید شما هم دیده باشید که مردم زباله های شانرا بداخل زباله دانی ها تخلیه نمی کنند و آنرا در اطراف زباله دانی ها بشکل پراگنده میگذارند . یا برخی از راکبین وسایط همینکه مواد غذائی و یا میوه خشک و تر را در داخل موتر ها استفاده میکنند ، زباله های آنرا از شیشه موتر بروی جاده های عمومی می اندازند و بدین ترتیب جاده ها را کثیف و آلوده میسازند یا اینکه تعدادی از مردم بخصوص متصدیان تاسیسات کوهی و ساحات غیر پلانی فضلات انسانی را همینکه مبرزها و تشنابهای منازل شانرا تخلیه میکنند ، آنرا بداخل بوجی های پلاستیکی انداخته و با استفاده از تاریکی شب در محلات تنظیم زباله ها و یا بداخل زباله دانی را تخلیه مینمایند که نه تنها محیط زیست را شدیداً متأثر میسازد بلکه تعفن و بوی بد آن به اطرافیان نیز مزاحمت های جدی را به بار میاورد و ده ها مثال دیگر.
سوال سوم : کدام ارگان های سکتوری مسئولیت ترویج فرهنگ و اخلاق شهری را دارند ؟
پاسخ : بطور مشخص تمام رسانه های صوتی ، تصویری و نوشتاری کشور مسئولیت دارند تا در قسمت ترویج فرهنگ و اخلاق شهری و بیداری مردم نقش ایفاء نمایند و در تأمین نظافت شهر و حفظ محیط زیست سهم بگیرند اما تا جائیکه معلوم است و شما نیز شاهد آن هستید ، رسانه های کشور نیز در نشرات شان تاهنوز جائی برای ترویج فرهنگ شهری و فرهنگ سازی نه گذاشته اند و ارزش هم قایل نشده اند.
    وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ نیز منحیث یک نهاد اثر گذار بالای رسانه های دولتی و سکتوری تا کنون در زمینه ترویج فرهنگ شهری نقش محوری و کلیدی را ایفا نکرده اند .
    ضمناً وزرات های حج و اوقاف ، معارف و تحصیلات عالی نقش خویش را بشکل درست ایفا نکرده اند.
سوال چهارم : از کدام روش ها باید استفاده صورت گیرد تا مردم فرهنگ شهری و نظام اجتماعی را رعایت نمایند؟
جواب : برای رعایت و ترویج فرهنگ شهر نشینی روش های متعدد و مختلفی وجود دارد که ذیلاً به آن میپردازیم :

 • یکی از روش های اساسی و مهم درین راستا اینست که باید موضوع محیط زیست و تأمین نظافت فردی و محیطی در نصاب تعلیمی و تدریسی مکاتب کشور شامل گردد و در دوره های مختلف تعلیمی (ابتدائیه ، متوسطه و لیسه ) بآن عطف توجه صورت گیرد و وزارت محترم معارف بآن ارزش بگذارد.

 • از طریق موعظه های دینی در مساجد و تکایا راجع به ارزش و اهمیت نظافت از دیدگاه دین مبین اسلام ، تبلیغ صورت بگیرد و وزارت محترم شئون اسلامی در قسمت تطبیق آن نقش بارز ایفاء نماید.

 • اگر شبکه های تلویزیونی و سایر رسانه ها حداقل در هر (24) ساعت نشرات شان فقط نیم ساعت وقت شانرا به مسئله ترویج فرهنگ شهر نشینی ، اختصاص داده و در برنامه های مختلف کاری شان آنرا جا دهند بدون شک با مرور زمان و در کوتاه مدت همه مشکلات در راستای تأمین نظافت شهر برطرف خواهد شد و شهروندان محترم با درک مسئولیت های شان در قبال تأمین نظافت شهر و حفظ محیط زیست ، صادقانه عمل خواهند کرد.

 • از طریق چاپ و نشر ریکلام ها ، بروشورها ، مجلات ، روزنامه ها وغیره باید به ترویج فرهنگ شهر نشینی توجه معطوف گردد و ادارات ذیربط مسئولیت های شانرا درین رابطه درک و بآن عمل نمایند.

 • به فرهنگ دام پروری و رمه چرانی در محلات تنظیم زباله ها باید پایان داده شود و فعالیت رمه های گوسفند از سطح شهر دور و برچیده شود.

 • به فعالیت جستجو گران محلات تنظیم زباله ها و زباله دانی های شهر که بمقصد دریافت اشیاء مورد نظر شان انجام میدهند ، پایان داده شود.

 • بزرگان خانواده ها (والدین گرامی) برای اطفال و نوجوانان شان تفهیم نمایند تا در برخورد با تأمین نظافت شهر و حفظ محیط زیست کدام کارهای را انجام دهند.

 • یکی از روش هائیکه درین راستا قسماً اثر گذار میباشد ، تنبه و مجازات متخلفین تنظیفی است که هرگاه مقرره پیشنهادی ریاست تنظیف که در وزارت محترم عدلیه تحت دوران میباشد ، تصویب میشود وعملاً مورد تطبیق قرار میگیرد، تاثیرات مثبت آن را شاهد خواهیم بود.

سوال پنجم : چرا تاکنون فرهنگ شهر نشینی و اخلاق شهری در شهرهای افغانستان مراعات نمی گردد؟
جواب : عوامل مختلف و متعددی درین راستا وجود دارد که فقط به چند مورد آن مکث خواهیم کرد:
     یکی از عوامل عمده و اساسی اینست که در نتیجه جنگهای طولانی همانگونه که در تمام سطوح به زیر ساخت های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی کشور ، ضربات جدی وارد گردیده است ، بدون شک فرهنگ و ضوابط شهری نیز از آن محفوظ نمانده و آسیب های زیادی را بجا گذاشته بعضی شهروندان کابل که با زندگی شهری آمیزش دیده و کاملاً عیار شده و فرهنگ پذیر بوده اند ، در جریان جنگ یک تعداد زیادی خانه های شانرا ترک کرده و به دیار مهاجرت رفته و بعد از عادی شدن شرایط دوباره برنه گشتند و مردمان که در کشورهای همسایه در کمپ ها و زیر خیمه ها زندگی میکردند با شرایط عادی در کشور ، جوفه جوفه به وطن برگشته و بخش عظیم مهاجرین برگشته از کمپ های کشور های همسایه در شهر کابل مستقر شده و با فرهنگ های متفاوت دیار مهاجرت به کار و بار و اشتغال پرداختند ، بناً این تعداد با بی خبری از اصول ، ضوابط و اساسات شهرنشینی و با فرهنگ به من چه عادت کرده و نه تنها که در راستای رعایت فرهنگ شهری خود را مقید نمی پندارند بل خود یکی از عوامل آلوده کننده محیط زیست و بهم زدن نظافت شهر بشمار رفته و هیچ گونه سهمی در روند تنظیفی شهر نه میگیرند.

 • علاوه برآن فرهنگ تفنگ و زورگوئی که در حال حاضر جای فرهنگ قانون پذیری را گرفته است این وضعیت نیز مشکلات و اثرات منفی را بر روان مردم و فرهنگ پذیری شهری بجا گذاشته و یکی از عوامل عدم مراعات فرهنگ شهر نشینی بشمار میرود.

 • بیکاری سطح اقتصاد پائین خانواده ها نیز عمده ترین مشکل در راستای عدم رعایت فرهنگ شهرنشینی محسوب میگردد.

 • خاموش ماندن و عدم سهم گیری فعال رسانه ها در خصوص ترویج فرهنگ شهر نشینی ، موجب شده است تا مردم از اساسات شهری دور مانده و بی تفاوت عمل نمایند.

 • عدم دسترسی مردم به مسایل مربوط به اطلاعات جمعی نیز مشکلی است که به سوال شما ارتباط میگیرد.

 • بی سوادی نیز ریشه های عمیقی در جامعه دارد و این پدیده نیز تاثیرات منفی بر روند نظافت شهر و موضوعات محیط زیست بجامیگذارد.

      وازین قبیل علل های دیگری نیز است که از حوصله برنامه بالاتر است و در آینده بآن خواهیم پرداخت.
سوال ششم : شما در ترویج فرهنگ شهر نشینی تاکنون چی کرده اید؟
جواب: ما در حالیکه امکانات کافی در دسترس نداریم و محدودیت های مالی ما زیاد است بآنهم آنچه در توان ما بود با استفاده از ظرفیت های کوچک خویش یک مقدار کارهای را در راستای ترویج فرهنگ شهر نشینی انجام داده ایم که توجه شما را ذیلاً بآن جلب مینمایم:
       در یکسال گذشته بیشتر از دو صد نشست و مصاحبه های زنده از طریق شبکه های مختلف تلویزیونی در برابر مردم و شهروندان محترم کابل قرار گرفته و طی آن راجع به برنامه های کاری خویش و عدم مشارکت و سهم گیری آنها صحبت داشته و به سوالات و پرسش های مردم در خصوص ترویج فرهنگ شهر نشینی پاسخ داده ام که نتایج ملموس را به همراه داشته است.

 • ریاست تنظیف از طریق مجله تنظیفی که ماه یکبار نشر میگردد ، پیام های صریح و روشنی را در راستای ترویج فرهنگ شهر به نشر سپرده که در زمینه ترویج فرهنگ شهر نشینی ممد و موثر واقع شده است.

 • از طریق چاپ ریکلام ها و بروشورهای حاوی پیام های تنظیفی و پخش آن در نواحی مختلف شهر نقش مثبت و خوبی را در رابطه به ترویج فرهنگ شهر نشینی ایفا نموده ایم.

 • بوسیله کتابچه های جیبی و تقویم یا سالنامه های دیواری ، جیبی و سرمیزی توانسته ایم پیام های تنظیفی را به سمع مردم برسانیم و آنها را آماده سازیم تا مسئولیت های شانرا در قبال تأمین نظافت شهر درک و بآن عمل نمایند.

 • حشرهای تنظیفی را در سطح نواحی مختلف شهر براه انداخته و از مردم دعوت نمودیم تا درین برنامه ها با پرسونل ما سهم بگیرند و حداقل به مشکل تنظیفی خانه و کوچه شان بپردازند.

 • همچنان از بعضی نهادها و سازمانهای رضا کار و ادارات دولتی تقاضا نمودیم تا طور داوطلبانه در خصوص حفظ محیط زیست و تامین نظافت شهر شرکت نمایند.

 • در جریان حشر های تنظیفی در سطح شهر از طریق بلندگوهای سیار نیز در راستای ترویج فرهنگ شهر نشینی استفاده نمودیم.

 • از برخی رسانه های تصویری دعوت نمودیم تا از جریان کار و فعالیت پرسونل ما تصویر برداری نمایند و آنرا از طریق برنامه های مختلف به نشر برسانند تا پرسونل ما و مردم بیشتر تشویق شوند.

 • از برخی اشخاص مطرح دعوت نمودیم تاهمرای پرسونل ما تصویر گرفته و آنرا به سلسله نشر برنامه های تلویزیونی در دید مردم گذاشتیم تا مردم با نام تنظیف و کارکردهای ریاست تنظیف آشنائی پیدا کنند.