آرشیف

2015-8-23

محمد امین وکیل

مشکلات حجاج ولایت غور در سال 1394

بیش از ده روز است که 550 نفر حاجی که قصد حرمین شریفین جهت ادای فریضه حج را دارند به هرات فرا خوانده شده اند این حجاج به شور وشوق از هوا وزمین خود را به  هرات رسانیدند وبرای مدت 5روز سرگردان در کوچه ها , پارک ها , مساجد وسماوار ها با قبول هزار مشقت سپری نمودند وحتی دار وندار بعضی ها مفقود وکیسه بری شد وبالاخره به روز چهار شنبه هفته گذشته این حاجی های ناچار به حاجی کمپ فراخوانده شده اند دران جا به حالت رقت باری زندگی می نمایند نان درست وکافی برای شان میسر نمی باشد , محل بود وباش برای عده ای وجود ندارد در مسجد وپای دیوار ها روز را به شب می رسانند وگذشته از همه این  مشکلات ها هنوز برای انتقال انتظار می کشند وقرار اطلاعات تا هنوز صد جلد پاسپورت ویزه شده وبه هرات آمده وباقی پاسپورت ها هنوز به ویزه تحویل داده نشده است وگویند برای بعضی دوپاسپورت ترتیب شده وپاسپورت بعضی  ها مفقود شده است وشب گذشته  یک تعداد حاجی ها به عزم کابل 14 ساعت در داخل طیاره بندی شدند وسر نوشت سایر حجاج در دنیای سرگردانی غرق است وجالب این جاست که وزیر حج که من مصاحبه اش را شنودم از تسهیلات سخن زد که همه وعده هایش دروزغ از آب بر آمد وقرار بعضی اطلاعات گویند که امسال در عربستان ارزان ترین عماره وخراب ترین عماره ودور ترین عماره وقدیمی ترین عماره برای حجاج افغانستان از جانب همین وزیر به کرایه گرفته شده است  که فاقد سهولت ها می باشد .
وبه این وسیله از اصحاب رسانه می خواهم که این فریاد حجاج غور را به گوش وزیر حج واوقاف بر سانند وتا دیر نشده فکری به حال این جمع سرگردان به نماید زیاده موفق باشند

بااحترام
محمدامین وکیل
اول سنبله 1394 شهر هرات