آرشیف

2023-1-5

دوکتور صلاح الدین سعیدی

مشکلات، معضلات و مواضع ما!
این سلاح/طیارات اف شانزدهٔ پیشرفتهٔ امریکایی به شرط به پاکستان داده شده که در استعمال و محل استعمال آن اجازهٔ جانب و محدودیت های از قبل تعین شده ای امریکا و خاصتا شرط استعمال غیر متناسب و اصل عدم استعمال علیه همسایګان و … در نظر ګرفته شود. وجود داشته باشد! با تأسف همانګونه  که از همان آغاز به قدرت رساندن در افغانستان ګفته بودم که مطالبات و برنامه های ناجایز پاکستان از افغان جنان بود و هست که هیچ افغان به قبول آن حاضر نه خواهد شد ودرین میان تصادم طالبان افغان با پاکستان سوال وقت است!
پاکستان نه خواهد ګذاشت تا در افغانستان حاکمیت مثالی برای طالب پاکستانی به قدرت باشد و یا بماند!
خدمت بزرګ که طالبان افغان معهٔ تمام تروریستان اعزامی پاکستان به افغانستان بود، همان سقړط نظام، اردو و نیرو های امنیتی در افغانستان بود که حرکت طالب آنرا استادانه جنایتکارانه اجرا کرد! اګر طالبان دیګر برای پاکستان هیچ خدمت نه کنند، همین خدمت کافی است!
با تأسف و تأثر پاکستان درین مرتبه راست میګړیند که تروریستان از افغانستان هم حاکمیت جنرالان پاکستانی رابه خطر مواجه میکنند و کرده اند! این کاملا قابل پیشبینی بود و هست و پاکستان میداند که ایشان چه تعداد از تروریستان را به همراه طالبان در کدام منلطق افغانستان اعزام کرده اند و در کجا مستقر اند؟ امریکا و جهان عوض پرداخت علنی و لو مقدار فورمال ۱۵ میلیون دالر در واقعیت امر انزجار مردم افغانستان را برانګیخته، چرا از پاکستان نمی پرسد که این همه تروریستان به کمک و هدایت شما به افغانستان استقامت داده شدند و ملیاردها دالر و پوند مالیه دهندګان جهان در افغانستان به اثر همین خیانت خاین در قوارهٔ دوست، پاکستان به چنین جنایات متوسل شدند! صدها نظامی افغان که متحد با جهان در دفاع از جمهوریت و متعهد بودند به صورت سخت فجیع بعد از اعلام کاذبانهٔ عفوی عمومی طالبان به شهادت رسیدند!
حال که بلاخره طالب افغان و افغان به عمق قضیه و دشمنی تأریخی پاکیتان علیخ افغان و افغانستان متوجه شود، با وجود کم دیر بوذن به اقدامات مشخص تعین اولویت ها ضرورت است!
بلی تاکیداأخیرا پرداخت ۱۵ میلیون دالر امریکایی از بودیجهٔ دفاعی امریکا برای پاکستان جهت تحکیم سرحدات ناجایز پاکستان در خاک افغانستان سبب انزجار مردم افغانستان و تحکیم تجاړزات پاکستان علیه افغانستان و در خلاف منافع افغانها به رضایت امریکا و پشتیبانی ایشان نیز هست!
امریکا وجهان باید بداند که شکست مفتضح شان در افغانستان و منطقه در عالم اسباب نتیجهٔ سیاست غلط و از جمله سیاست های غلط کادری خود شان، سیاست های خام حکام بی کفایت، تفرقه ها و جزیه دادن ها به تاجران قوم و زبان و بخش از عوامل خورد و بزرګ دیګر بود و هست!
نقش کشندهٔ استابلشمنت پاکستان و به نحوی ایران در ناکامی مفتضح امریکا در افغانستان کاملا مشهود است!
اګر امریکا بازهم فريب پاکستان را میخورد، تعمیق افتضاحش در شکست اش در منطقه حتمی است!
بخش از راه های حل:
راه حل و خروج از تراژیدی مردم افغان و حل بحران در منطقه و حل بخش از معضلات و ختم تهدیدات صلح و امنیت در منطقه و افغانستان:
۱/ پاکستان از لحاظ امنیتی و اقتصادی و عملا سیاسی در بحران قرار دارد و قرضدار مفلس جهان است! قرضداریکه نواز شریف ها و روسای استخبارات نظامی شان در قیمتی تربن مناطق مرکز لندن صاحب ملکیت و صحبان جزایر شخصی و … أند. به اساس کارکردهای همین جنایتکاران و این خاینین استابلشمنت پاکستان است که در پاکستان انروز مردم نان ندارند و هرلحظه ممکن است سلاح های اتومی پاکستان در دست افراطیون قرار ګیرد و جهان را به تهدید جدی تر غیر قابل علاج مواجه سازند!
لذا بر استابلشمنت پاکستان و متحدین خارجی شان است تا برای حل قسمی معضلات و رفع خطر به فروش سلاح های اتومی پاکستان بروند و این سلاح ها را به کشورهای مطمین جهان به نحوې به مزایده قرار دهند که از اختیاراین استابلشمنت خاین پاکستان غیر مشروع امروز خارج شود!
این را میتوان به نحوی اجرا کرد که مناطق موجود در پاکستان با سلاح های اتومی معهٔ سلاح های آن در اختیار و ملکیت کشور سوم مثلا یکی از کشورهای عربی، اسلامی و عربستان سعودی در برابر پول مزایده و فرخته شود، تا پاکستان قزږرضهای خود راپرداخته، شکم مردم سیر ، خطر استعمال سلاح به دست افراد خطرناک منتفی و این سلاح ها از دست حلقات غیر مطمین و پاکستان خارج شود! این سلاحها به تدریج مانند ملکیت کشور سوم ( عربی و اسلامی مثلا عربستان سعودی و با …) غیر فعال شوند!
انتخابات جدید، آزاد و شفاف خارج از مداخلات نظامیان پاکستان در پاکستان روی دست ګرفته شوند تا عزل غیر مشروع حاکمیتذعمران خان و حزب اش نیز در چوکات قوانین باشد!
به این ترتیب در پاکستان
صلاحیت و حکومتداری به مالکین اصلی یعنی مردم هر ایالت چهار ګانه در چهار صوبهٔ پاکستان به صورت طبعی انتقال و کشور دیموکراتیزه و انتخاب ملت اصل شود.
برای پاکستان اردوی سیاسی و با این بزرګی ضرورت نیست!
در افغانستان اصل حاکمیت در تفاهم ملی به ملت اعلام و برای تحقق آن حاکمیت مؤقت مسلکی تحت نظر شورای عالی نجات افغانستان با توافق بر میکانیز قابل قبول برای همه ولی توسط معیار ها به نحوی ایجادشده و کار کند که در دوسال آمادګی لازم برای انتخابات، تشکیل نیرو های امنیتی و قضایی غیر سیاسی و در سال سوم انتخابات سراسری شفاف تحت نظر سازمان ملل متحد و شورای عالی نجات افغانستان روی دست ګرفته شده، به صورت شفاف عملی شود!
در انتخابات احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل سیاسی برنامه ها و نکات نظر مهم خود را در رابطه به مندرجات قانون اساسی جدید که در آن رئیس جمهور، صدر أعظم، پارلمان ، حکومت و قضاء مانند ارکان های اساسی مطرح باشند، به ملت پیشکش شود. بعد از انتخابات، پارلمان رئیس جمهور کشور را به اکثریت مطلق آراء پارلمان انتخاب کند. رئیس جمهور در ظرف دو ماه صدر اعظم را رئیس حزب تیم / انتخاباتی که در پارلمان اکثریت دارد، به تشکیل کابینه مؤظف کند که همان ګروپ، حزب و يا کتله در پارلمان اکثریت دارد.
کابینه تقسیم غنایم و کرسی نیست و صدراعظم تیم را انتخاب کند که برنامهٔ حزبش را که در انتخابات مطرح کرده، عملی میسازد.
برجامعهٔ جهانی است تا خود بجای دادن نسخه و تصمیم ګیری عوض ملت افغان، مساعدت کند که مردم افغانستان خود تصمیم بر سرنوشت خویش اتخاذ نمایند!
هرګونه تصرف در حقوق مردم افغانستان و حل سمتی و قومی در افغانستان، نه حل است و مشکل ګشاء.
یک فرد، یک رأی و کار برای این امر ، راه حل ممکن است که بشربت همین راه را در دست دارد!
مسایل مذکور جزيیات دیګر هم دارند!
دوکتور صلاح الدین سعیدی
۵/۰۱/۲۰۲۳
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸