آرشیف

2023-1-18

دوکتور صلاح الدین سعیدی

مشوره های سیاسی رایګان به طالبان!

 

 

  نقل و مشوره های سیاسی، امنیتی و اقتصادی رایګان به طالبان و أبر قدرتهای جهان و منطقه!

 

اولتر از همه باید ګفت که ریختن أشک به شیر ریخته دردی را دواء نمی کند! 

ګذشته از تعمق بر بګو مګو های عاملان سقوط نظام و همه ساختار های آن ، اضمحلال اردو و نیرو های أمنیتی کشور که چندین بار در نیم قرن ګذشته صورت ګرفت و همسایه های طماع و کشنده درآن مستقیم دست داشتند و ګذشته ازینکه حرکت طالب مصالحهٔ سیاسی نه کرد وبلاخره  آمریکا بنابر مجبوریتهای خود و یا هم دیګر اولویتهای خود، عملا در حق مردم افغانستان ظلم و سرنوشت مردم مارا با پاکستان  تحت نام مذاکرات صلح و سیاسی، در دوحه سال ګذشته معامله نمود و سرنوشت مردم افغانستان را به پنجاب سپرد ند. ابعاد این تراژیدی و این پروسه ادامه دارد. 

اینک سفارش، مشوره و نقل را در مورد انتخاب نسخهٔ کاری در مورد سیاست خارجه افغانستان و منطق خدمت طالبان و به نحوی به آمریکا، روس و منطقه تقدیم میدارم: 

میدانیم که انطباق سیاست خارجی و داخلی یک کشور مانند لازم و ملزوم یکدیګر، ضروری اند. 

مسلم که مشروعیت نظام در سطح داخلی مستقیما در اعتراف مشروعیت جهانی تأثیر دارد و درآن به نحوی منعکس میشود. 

حال که ما، مردم ما و افغانستان در وضعیت کنونی بحرانی و تراژیدی عظیم قرار داده شدیم و داریم و هر دم وقوع فاجعهٔ بزرګ  تری و تعمیق آن ممکن است. 

سوال مطرح میشود که راه های بیرون رفت اساسی ازین بحران کدام کدام و در سطح روابط خارجی چه باید کرد و چه کرد و مشخص در  سطح منطقه چه کرده میتوانیم؟ 

به کار ګیری چه راه ها، اهداف و منافع مردم و کشور ما به صورت بنیادی تأمین شده میتواند؟ 

نقش و تأثیر استابلشمنت پاکستان  و ایران درین 

رهایی جهان و کشور ما و يا حد آقل ساختن آزار و آذیت آن را چطور میسر کرد؟ 

حدود و ثغور این تلاشها و صلاحیتهای ممکن درین میان در کجا و چیست؟ 

از آسان اش: 

ایران در افغانستان منافع و مصالح کلتوری، فرهنکی، اقتصادی و سیاسی خود را داشته و دارد و آنرا به نحوی در موارد با احتیاط و هوشیاری به خصوص و حتی جور آمد و پرداخت پولهای دوست يابی و چادر بی بی تحمیل  کرده و درین عرصه سرمایه ګزاری های  متمادی و پر مصرف داشته و نتایج خوب و ملموس هم داشته أند! 

تشدید ایجاد و تقویت احزاب و کلکسیون شخصیت های متحد و کاملا وفادار   به استاباشمنت جمهوری ایران در ستیج سیاسی افغانستان در بیست سال ګذشته غیر قابل انکار است!   

این کامیابی در موارد با تقابل کشور های سنی و عربستان سعودی به صورت دوامدار مواجه شده اما این تقابل کامیاب نبود و قربانی های زیاد از میدان مجادله خود افغانها شدند! 

و اما روسها در آواخر دههٔ ۷۰ قرن ګذشته به افراط وتفریط  ها رفتنند و در سال ۱۹۸۹م. شکست شان در افغانستان به اوج رسید! 

پاکستان مجری سیاستهای غربی و عربستان سعودی در بیشتر از ۴۰ ګذشته دهه ټیکه داری جنګ، خون و باروت را در افغانستان داشت! بمب اتوم و موتر وی های خود را با طیارات پیشرفته اعمار کرد! 

زمانیکه ټیکه داری و مال التجاره  اش ( افراطیت دینی) درین عرصه ضعیف شده، خود مشکل و ادامهء سیاست ترور و دهشت را  علیه افغانستان، جدا از جهان و یا به صورت متوازی علیه مردم ، دین و  افغانستان بکار برده. در نتیجه جنرالان پاکستان جیب پر کردند ، مردم ما قربانی شدند و جهان نیز در موارد سخت صرف و صرف  یا جان به  نحوی به سلامت و کشیده و يا ملت افغان را کاملا به سرنوشت نا معلوم و سپرده به عمال پاکستان رها کرد. 

حال که درین مرحله قرار داریم، سفارش میکنم که حالت ایدیال و منطقی برای افغانستان امروز کدام سیاست است؟ 

بنابر موقعیت جغرافیایی، وجود حاکمیت های قوی در منطقه و جهان که علاقمند منابع زیر زمینی عمدتا دست نخوردهٔ  افغانستان اند،   سیاست بیطرفی فعال در نظر اول مفید بخاطر است که افغانستان پل بین جهان و کسب روابط و امکانات جهان به نحوی شود که متقابلا مفید باشند. اما بازی کردن این نقش حاکمیت قوی، بلا مانع متمرکز در افغانستان میخواهد که برای اعمال حاکمیت خود به أطراف مختلف در داخل افغانستان ضرورت حیاتی برای عذر و زاری نداشته باشد! این سیاست و امکانات عملی آن از عصر أمیر شیرعلی خان تا حاکمیت جمهوریت داکتر محمد أشرف غنی وجود داشت! 

افغانستان در زمان استعمار انګلیس هرزمانیکه درین عرصه خلاف میل استعمار حاکم به توازن میرفت از جانب انګلیس ها و با پر روی حال توسط پاکستان توبیخ میشد (افغانستان باید باهند روابط چنین و چنان داشته باشد!). زمانیکه نزدیکی روسها به افغانستان محسوس میشد، حاکمیت از جانب مقابل در خطر و تهدید قرار میګرفت! أمیر شیر علی خان در نتیجهء همین تهدید فزیکی استعمار وخت برای کسب مساعدت های روسها در برابر تهاجم فزیکی قریب الوقت استعمار وقت قرار ګرفت و از ترس انګلیس به ترکستان ها و مزار شریف رسید تا از روسها مساعدت ګیرد ولی درآن جا بعد از مریضی کوتاه وفات کرد. جانشین تخت شهزاده ايوب خان فاتح جنګ میوند در میوند در جنګ بود. شیر علیخان  که به نحوی در تعامل روس و انکلیس بود در همبن وقت است که برادر زادهء امیرشیرعلی خان ( عبدالرحمن خان) به همراه عساکر ازبک و ترکمن بعد از یازده سال تبعید به شمال افغانستان رسید و در نشست در شمالی با نمایندهء انګلیس به تخت کابل رسید. 

انګلیس های تحت فشار قیامها در ترکستانها، قیامهای افغانستان مرکزی( أمیران هزاره جات)، خواسته های روسها بر سرزمینهای افغانستان در بدخشان و …، خزانهٔ خالی، وجود ایوب خان وارث تاج و تخت و …. به تحمیل تعاملات ننکین همره أمیر عبدالرحمان خان فایق شدند! 

 سیاست های بی طرفی فعال و غیر فعال بعدی افغانستان را در موارد بدون انکشاف میخکوب و عقب نګه داشت، حتی تا اینکه عده به همین استدلال سخیف افضیلت در تحت استعمار بودن را ساده لوحانه استقبال و استدلال میکنند. تلاشهای عدهء از شاهان و حکام افغان از اطراف مختلف برای کسب پروژه های عمرانی ابرقدرتهای متقابل را به کار شکنی های قدرتهای متقابل می کشاندو در نهایت أمر زمانیکه ظاهر شاه و بعد آن افغانستان یکسره به جانب روسها و شوروی درآمد و ایجاد موانع در برابر روسها و جهان به مدیریت نظامیان پاکستان آغاز شد و در مواردیکه که جهان برنامه های خود را داشت، پاکستان امروز با داشتن فرصت سیاست های خرابکارانهء ضد افغان و ضد افغانستان را تا امروز ادامه داد و درین میان در عمل ضربهٔ کشندهٔ به امریکا و متحدینش در افغانستان وارد کردکه امریکا یا از درک آن عاجز و یا هم به نسبت ناتوانی در پهلوی باخت، نمی خواهد حریف مکار پاکستانی را از دست دهد و امریکا ګمان دارد که ازین حالت هم نفع خواهد برد. 

شواهد کافی وجود دارد که ادامهٔ اتکای آمریکا به پاکستان مکار به افتضاح ناکامی اش خواهد افزود. قبول ندارد، زمان این را مستند خواهد کرد! 

بنابر الفبای سیاست: که منافع و مصالح اند، استابلشمنت پاکستان، اعمار شده در ملک غیر و خواهان منافع اقتصادی در داخل افغانستان و یا أز راه افغانستان به صورت قطع پاکستان دشمن افغانستان بود، است و خواهد ماند! 

راه حل و چارهٔ اساسی: 

حل معضلات ایجاب تصامیم بزرګ و ایجاب برخورد بسته ای و پکیج دارد. 

امریکا و انګلیس قبول کنند و یا نه کنند، پاکستان امروز در دامن چین افتاده و چین با سرمایه ګذاری های ۶۵ میلیارد دالری خود در خط کاشغر – ګوادر عملا پاکستان را هضم خواهد کرد. این سوال سوال وقت است که امریکا و انګلیس هم آنرا قبول کنند! 

از طرف دیګر اخیر با اعطای ملیاردها دالر اسلحهء امریکایی از طرف پاکستان به اوکراین، خط فاصل بین روسها و نظامیان پاکستان را درشتر کرد و روسها این سیاست پاکستان متحمل نه خواهند کرد. 

پاکستان با تربیت ترور و دهشت درکشور خود و حال بخاطر منتفی ساختن مثالی بودن حاکمیت طالب افغان، برای طالب پاکستان جنګ جدید را در متطقه اعلان کرد که منتج به قوی ساختن تمام افراطیون و القاعده علیه طالب افغانی و پاکستان میګردد و استابلشمنت پاکستان این جبهه را تشدید خواهد کرد! 

 

لذا مختصر: برای نجات آمریکا و افغانستان و برای نجات روس از تهدید داعش و سایر تروریستان که روسیه علیه شان در سوریه حملات مرګبار وارد کرد و ایرانی ها نیز در مورد علاقمند منتفی ساختن داعش أند، باید و باید: 

حل أساسی را با روی دست ګرفتن در از بین برداشتن غدهٔ سرطانی، غیر مشروع( پاکستان) بناء يافته در ملک غیر، با برنامه های خطرناک داعش سازی، با برنامه های دشمنانه پا طالب، با داشتن سلاح اتومی و جنرالان مکار بې خرکتر و قابل فروش در برابر هر مال و متاع، 

چاره سازی کرد! 

بر جهان است که پاکستان غیر مشروع را که متشکل از چار ایالت غیر مشروع و غیر مرتبط است ختم کنند. 

هر منطقه باید قدرت و صلاحیت سیاسی خود و طبعی خود را داشته باشند. اګر سند و پنجاب مشترک باقی میمانند کار خود شان است، آما بلوچ ها و پښتونها در داخل افغانستان میتوانند استقلال و اوتونومی خود را داشته باشند. 

مبارزات مردم سند و بلوچ ، همراه با پشتونها هر روز قربانی جدید میدهند و جهان نظاره دارد! 

برپالیسی میکران افغان، روسها و آمریکایان است تا هریک بنا بر دلایل خود در تحقق این برنامه کار کنند و سلاح اتومی پاکستان باید و باید در برابر قرضهای مالی پاکستان تحت نظر جامعهٔ جهانی به مزایده ګذاشته شده و تحت نظر جهان مورد اقدام صورت ګیرد.

برحرکت و حاکنیت طالب است تا در احیای افغانستان تأریخی از آمو تا آباسین و أټک را برنامه و عمل کنند تا خود را از شرارت داعش و جنرالان پاکستان رها کنند و افغانستان کامل تأریخی نیز احیا ګردد. 

امریکا نیز میتواند با ایجاد روابط نزدیک تر با افغانستان دست از دوستی پاکستان کشیده و نه ګذارد، افتضاح ناکامی اش تعمیق یافته و خطر داعش و افراطیت غیر قابل مهار را مانع شود! 

روسها نیز به نحوی بنابر اقدام پاکستان در جنګ اوکراین علیه روسها، پاکستان را به نتیجهٔ اعمال شان درس بدهند. 

 کار عملی برای طالبان و جهان دیګر آن پالیسی غیر فعال بیرونی، نی بلکی پالیسی فعالیکه هم به اهداف تأریخی برسند و هم مانع مداخلات پاکستان در افغانستان و منطقه شوند و هم حتی امکانات موجود مالی و نظامی پاکستان در اختیار داشته باشند. 

و ماند پنجاب که از پنج آب و پنج دریای ستلج،  راوی، بیاس،  سندهـ، چناب ، آب میخورد، سه آب اولی مطابق توافقات( اندوس واټر ټریټی)  متعلق به هند و ایشان بر آنها بند ساخته و اکثر سیلابی اند و بردو دریای دیګر نیز به اساس تهدید بانکهای مالی جهانی برای فعلا برنامه ندارند، ولی به احتمال قوی در آینده بند های اعمار کند. درین صورت پاکستان محتاج آبهای سرشار رایګان افغانستان است. و اینکه حاکمیت های قبلی قیمت این برنامه های آبی و معادن را پرداختند، طالب هم به عین سرنوشت مواجه شدنی است! 

لذا برای جهان و افغانها تأکیدا و تأکیدا مینګارم و توصیه دارم: بدون قطع غدهٔ سرطانی به نام پاکستان نه خطر ترور و دهشت در منطقه و جهان و نه هم سقوط پی در پی افغانستان، نهایت خواهد داشت! 

بر طالبان و کشورهای بزرګ منطقه و جهان است که به قطع و ازبین برداشتن شرارت به نام پاکستان بروند، خود و جهان را 

ازین شرارت نجات دهند! 

 

بر تحریک طالب افغانستان است تا با پیش کش کردن تطبیق این برنامه توافق و پشتیبانی روسها، آمریکایان، جهان، ملت افغان  و نجات برادران طالب خویش که در خطهٔ پاکستان امروز قرار دارند، روی دست ګیرند و بدست آورند و جهان را از شرارت به نام پاکستان نجات دهند!

مطمیناپشتونها، بلوچها، سرایکی ها، سندهې ها و طالبان پاکستان ازین برنامه عملا وصادقانه پشتیبانی خواهند کرد. 

قابل تعمق جدی طالبان باشد که جهان به نیرو های اسلامی که جهان را مانند داعش و … تهدید نه کنند، حساسیت ندارد و این اقدام مشخص حرکت طالب علیه داعش و سایر افراطیون خواهد بود که جهان را تهدید میکنند و استابلشمنت پاکستان حال در بسیج کردن ایشان علیه طالبان کار میکند! 

 

و بلاخره بر طالبان است تا مشروعیت حاکمیت را از ملت بدانند و به مسلمان بودن و انتخاب ملت مسلمان باور داشته باشند که انتخاب مسلمان  در چوکات اسلام است به به این باور داشته و به  این ترتیب به تراژیدی ملت افغان با ګذشت از سیاست تمامیت خواهی، پایان دهند! 

(جزيیات و فروعات این بحث زیاد أند!) 

وما علینا الی البلاغ المبین 

و من الله التوفیق 

دوکتور صلاح الدین سعیدی

۱۶/۰۱/۲۰۲۳ 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸