آرشیف

2024-4-18

دوکتور صلاح الدین سعیدی

مشورهٔ رایګان به حاکمیت طالبان! 

 

اګر حاکمیت و استابلشمنت  پاکستان  در پنج دههٔ أخیر از دین اسلام، جهاد و مجاهدین به نفع خود، سوء استفاده کرد و جهاد افغانان را   نجات پاکستان خواندند ( جنرال ضیاء الحق)، اګر از منابع طبعی، مواد خام، آب، مواصلات، بازار و در کل از افغانستان و مردم آن به جانب پاکستانی و دیګر مراجع خارجی و خاصتاً همسایه های طماع  استفادهٔ سوء شد و کردند و

اګر بر سر هر افغان بیجا شده به پاکستان امروز از جهان در ګذشته جزیه و پول ګرفتند. افغانها را تربیت نظامی، تسلیح و به جنګ و شرارت مصروف ساختند و جهاد مقدس افغانها را توهین و به آن تجارت خود را کردند و حال که دیګر پاکستان افشاء و امریکایان حضور زمینی در افغانستان ندارند، تا از ایشان نامردانه پاکستان جزیه بګیرند و پاکستان دیګر در سطح جهانی قرضدار نزدیک به دیوالی شده و مردمان ساکن در پاکستان امروز در مقابل حاکمیت نظامی پاکستان دست به قیامها میزنند و دارد که این ترکیب غیر طبعی وغدهٔ سرطانی به نام پاکستان ږ، باید از بیخ قطع و جراحی شود، به حاکمیت امروز دیفکتوی طالبان پیشنهاد و مشورهٔ مشخص دارم: 

مستندات و شواهد کافی تأریخی، حقوقی و اتنیکی و طبعی وجود دارد که از آمو تا آباسین یک سزمین، یک کشور و یک خاک است. اثبات سادهٔ این واقعیت مراجعات بار بار استعمار ګران وقت به شاهان افغان در مورد تعین سرنوشت این مناطق و این مردم و تحمیل خواسته های خویش بر حکام افغان در مورد این مناطق، به نحوی از انحا میباشد که این به ذات خود دلیل بسیار روشن واحد بودن این مناطق و مردم به افغانستان است! 

لذا اګر پاکستان امروز این مسایل و ګویا به اصطلاح بیجاشده را به نام مهاجرت و مهاجرین را با چنین وقاحت و در خلاف نورمهای قبول شدهٔ جهانی در مورد با تهدید، اعمال فشار و خلاف اصل بازګشت داوطلبانهٔ مهاجرین تحمیل کردن میخواهد و عمل میکند. ما دو فرصت داریم. او افغان در سه بر چار حصهٔ پاکستان امروز مهاجر نیست و در وطن تأریخی خود است، و اګر مهاجرت مطرح باشد، اصل بازګشت داوطلبانهٔ مهاجرین اساس است. 

لذا بر جانب افغانی و حاکمیت دیفکتوی طالبان است که خواهان محاکم و عدالت جهانی و قضاوتهای جهانی شده و به ایشان مراجعه کند ودر  مورد مستندات کاملاً روشن وجود دارد که به این زخم ناسور بلاخره خاتمه داده شود. و ما آماده  ایم که ثابت بسازیم افغان در پیشاور و افغان در کشور خود از آمو تا آباسین و أټک و مارګله در کشور خود است و مهاجر نیست. درین مورد حد اقل محاکم تمثیلی و جهانی کردن آن و تشکیل سیمینار های جهانی بخاطر تنویر جهان تشکیل داده میتواند و مستندان کافی برای این حقایق غیر قابل انکار وجود دارد که جانب پنجاب را بازنده میسازد. این تنها مسئله افغانها نیست. سندهی، بلوچ و حتی سرایکی هم در قید این نکاح جبری به نام پاکستان بودن نمی خواهند و تلاشهای آزادی بخش شان حتی به صورت مسلحانه و با دادن قربانی های زیاد از هشت دهه به این طرف ادامه دارد! 

استابلشمنت پاکستان حق ندارد، تا افغانها را ازین مناطق به زور خارج کند. مسئلهٔ امنیت، داشتن اسناد تثبیت انفرادی (شناخت کار )و سایر اقدامات به صورت مشخص به خاطر مبارزه با ترور و دهشت جایګاه خود را مطابق قوانین و نظارت جهانی، خواهد داشت و دارد. 

حضور افغان درین مناطق ذکر شده، نه مهاجر است و نه کس حق اخراج آنها را دارد و ما این را چنانچه ګفته آمدیم در هر محکمه ثابت کرده میتوانیم. 

حاکمیت دیفکتوی طالب در افغانستان چنین درخواست را به مجامع بین المللی و محاکم جهانی مطرح کند و اثبات اش برما (حقوق دادنان). 

و من الله التوفیق 

داکتر صلاح الدین سعیدی 

۱۷/۴/۲۰۲۴ 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸