آرشیف

2024-3-17

محمد آصف فقیری

مشروعیت و حقانی بودن قدرت چیست؟

 

مشروعیت قدرت یعنی از منشاء مردم بواسطه رای یا حقوق انتخابات تعریف شده٬ که حقانی بودن قدرت٬ یعنی پسا مشروعیت یا بعد انتخابات قدرت در خدمت مردم باشد…!

اقتدار موسس کنندگان:

قدرت موسس یا لویه جرگه در افغانستان٬ که مشروعیت و انتقال قدرت و تفکیک قوا را٬ ترسیم می کنند٬ بایستی این اقتدار را داشته باشند: که در صورتی مجری یا موسس شونده حقانی نباشد. یعنی بعد مشروعیت در خدمت مردم نباشد٬ عزل کنند. و در حالتیکه حکومت حاکمیت را ملغی کند٬ دیگر آزادی نیست.

لویه جرگه حقیقی نه صوری یعنی حاکمیت ملی در افغانستان٬ که مقتدرست تا قدرت را خلق کنند. لویه جرگه نباید در خدمت دولت باشد. مانند اشرف غنی و برگزاری لویه جرگه های صوری …که پسا ۲۰۱۴ توسط حکومت٬ حاکمیت ملی یعنی قانون اساسی ملغی شد٬ و آزادی های عمومی به تنزل یا فاشیست سیر کرد.

یاد ما باشد٬ قدرت موضوع حاکمیت بوده٬ یعنی وضع می شود توسط حاکمیت ملی و تفکیک قوا و همچنان قدرت رسانه ها و نظارت مردمی روح حاکمیت و حاکمیت قانون می شود٬ تا قدرت حقانی بوده و خودسری های قدرت در نظارت حقانی بودنش مهار شود٬ و آزادی های عمومی پایدار…

بیشتر مطالعه کنید: http://disq.us/t/4nfl40p

محمدآصف فقیری