آرشیف

2023-3-17

رسول پویان

مشرب نیکان

 

دل پاک و صفا و ساده خواهم

نـدیـم مخـلـص و دلـداه خواهم

 

به رنگ سادگی هـای طبیعت

گل سـرخی کنار جـاده خواهم

 

زچشم مست شـوخی کام گیرم

نگاه مـوج مـوج بـاده خـواهـم

 

شکیبایی اگـرچه تلخِ تلخ است

ترنجی را بدست افتاده خواهم

 

حقیقت دردل دانش خموشست

دراوج شـادمـانی زاده خواهم

 

میان سـایـه روشـن هـای دنیا

چراغ عشق را درداده خواهم

 

به چشم عشق اگرباورکند دل

ورا در بـزم شاد آماده خواهم

 

اگر طالع دهـد اورنگ شاهی

بـه پهلو یارک شهزاده خواهم

 

بهررنگی خرامد دوست دارم

دلی از بندهـا سـرداده خواهم

 

بـرای اخـتـلاط و راز دل هـا

حـریـم دل را بگـشاده خواهم

 

اگرچه وارث شبدیز و رخشم

دلـی در پیش دل پیاده خواهم

 

هــما در لانـۀ سـیـمـرغ یابـم

دل شـاد و سـر آزاده خـواهم

 

وفا از مشـرب نیکان جـویـم

به پای همدلی ایستاده خواهم

 

28/12/2022

رسول پویان