آرشیف

2019-6-25

محمد عالم افتخار

مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی!

قرن 21؛ قرن رجاله هاست!
طئ دو سه قرن گذشته؛ در سیر تکامل عمومی بشریت؛ زعامت ها در کشور های اروپایی و آسیایی و افریقایی بالنسبه از رجال با شخصیت؛ حایز سجایای برازنده، دانش فراوان و حدوداً دها و نبوغ برخوردار شده بود که منجمله ثمره عقل و همت جمعی شان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و خیلی ارزش های نهادینه شده تمام انسانی را به ارمغان آورد.
مگر بدبختانه منجمله به علت یکه تاز شدن قارون های نظام سرمایه داری امپریالیستی به سطح دنیا در بحبوحه این قرن؛ زعامت های سیاسی جهان دچار فتور سر سام آوری گردید.
مشتی آدمک های اغلب مزدور و کم مناعت و کم شعور توسط قارون ها و شبکه ها و رسانه های اغواگر و عوام فریب شان؛ تقریباً به مانند عروسک های پُشت ویترین مغازه ها؛ در مقامات عالیه دولت های مهم و موسسات عمده جهانی نظیر سازمان ملل متحد، بالا کشیده شدند.
پیامد های برهنه و نیمه برهنه و پُت و پوشیده این روند بر سرنوشت جهان؛ یکی دو تا نیست که درینجا بشود به آنها پرداخت.
ولی مسلماً یکی از آن پیامد ها؛ استیلا یافتن روزمره گی ها و دسیسه کاری ها در سیاست های عمده و سرنوشتی است که بر مبناِی آن:
تدبر و کیاست دور اندیشانه، جهانی اندیشانه و بشری اندیشانه از زعامت های عمده و تعیین کننده دنیا رخت بربست و جای آنها را تکیه به اسلحه و تکنولوژی و تبلیغات و توطئه و تقلب و تفتین ناعاقبت اندیشانه لجام گسیخته گرفت؛ و نیز استخدام احساسات و جذبات و جهل دینی به طریق ایجاد مفرزه های تروریستی بیحد و مرز و عاری از قواعد و اصول در کادر شبکه های استخباراتی و جاسوسی و ضد جاسوسی.

ادامه این مطلب در اینجا