آرشیف

2017-9-10

گل رحمان فراز

مسعود، فرماندۀ که قهرمان شد!

 

مسعود، فرماندۀ که قهرمان شد!

مسعود : "عملیات را بخاطر ادبیات و جنگ را بخاطر فرهنگ می نمایم!"

قهرمان ملی فرمانده شهید احمدشاه مسعود از جملۀ نامدار ترین فرماندهان فاتح جنگ چریکی در دنیا به شمار می رود، قهرمان مسعود در رده های چه گوارا شخصیت چیره دست نظامی است که در قلب و مغز هندوکش و پامیر نوازش داده شده است.
مسعود بزرگ تر و درخشنده تر از هر رهبر و شخصیت جهانی فعالیت کرد. او قوه ی صاحب زنجیر های سرخ (قطعات محدود اتحادیه جماهیر شوروی) را با همت بلند، انگیزه اسلامیت، تفکر رهایی از بند و آرزوی آزاد زیستن…! از پا در آورد و رویای حفظ استقلال را به معنی واقعی اش در ذهن ها حک نمود.
مسعود راه آزادی را به دشواری پیمود. او سراسر جنگید، بیداری کشید، مبارزه کرد، شعار داد، پلان سنجید و بلاخره پیروز میدان امید، آزادی، استقلال و اتحاد شد. مسعود برای بر آوردن شدن آرزوهایش که همانا تأمین امنیت کشور و ایجاد محیط مرفه برای مردم این کشور بود، کوه به کوه دوید تا اینکه دشمنان شکست ناپذیر کشور را ناگزیر ترک دیار مان گرداند.
شوروی سابق با وجود قوی ترین امکانات تسلیحاتی، دانش نظامی و سابقه جنگی نتوانست در برابر همت شهید مسعود ایستادگی نماید و همان بود که به شکست پایه های اولی و ستون های اساسی اش اعتراف کرد و از برکت این مقاومت چندین کشور اروپایی نیز آزادی شان را بدست آوردند.  
مسعود آرمان های بزرگ در قبال توسعه کشور و توصیه های نیک در قبال ترقی زندگی مردم این کشور داشت. او که همه روزه مصروف تحکیم سنگر های جهاد، طرح ریزی عملیات های نظامی، ترسیم خطوط دفاعی در برابر دشمن و انعکاس فعالیت هایش از طریق رسانه های بین الملل بود، هم چنان در بخش معارف بیشترین توجه را در همان وقت بخرج می داد.
ولی دشمنان آزادی و افتخار افغانستان نتوانستند چهره تاثیر گذار قهرمان ملی را تحمل نمایند و همان بود که کمر به طرح ریزی و ترسیم حمله برای نابودی آن ترسیم نمایند و افغانستان را دیگر از سر زمین افتخار به سرزمین اشغال مبدل سازند.
بنابراین، شانزدهمین سالیاد درگذشت قهرمان ملی را گرامی داشته و برای ملت مجاهد، مفتخر، متدین و صلح دوست افغانستان سعادت همیشگی، وحدت قومی و اندیشه آرام و برای کشور مان صلح پایدار و آبادی آینده را از بارگاه خداوند متعال استدعا می دارم.

با مهر 
نویسندهگل رحمان فراز