آرشیف

2021-6-3

رسول پویان

مستم به خدا مستم

 

از بـادۀ چـشــمانی مستم به خدا مستم

از نـافـۀ زلـفـــانی مستم به خدا مستم

 

در دل زده پیکانی از نـاوک مژگانی

بـی ناله و افـغـانی مستم به خدا مستم

 

ازعشق ووفاگویم ازصدق وصفاگویم

دل شـیـفـتۀ پیمانی مستم به خدا مستم

 

جزعشق نمی‏دانم جز مهر نمی‏خوانم

جـویـنــدۀ ارمـانی مستم به خدا مستم

 

نجوای هریرودم بس زمزمه بشنودم

از ساز زرافشانی مستم به خدا مستم

 

بر زخم دل ناسورمرهم نرسد ازدور

جانانه ودرمانی مستم و به خدا مستم

 

دعـوت بکند یاری در خـانـۀ خمّاری

بزم خوش مهمانی مستم به خدا مستم

 

در سـاحـل دریایی در عـالـم رویایی

با دلـبــر خـنـدانی مستم به خدا مستم

 

باکم نه ز رسـوایی در حالت شیدایی

گـویـم بـه جـانانی مستم به خدا مستم

 

سـودای بهـشتم نـه دعـوای کنشتم نـه

بی حـور وغلمانی مستم به خدا مستم

 

در کلـبۀ تنـهایی با ایـن سـرســودایی

نه تاجی نه سلطانی مستم به خدامستم

 

نه بند کتاب اسـتم نـه زیر نقاب استم

نـه قـید دبـسـتـانی مستم به خدا مستم

 

بشکـسـته طلـســماتی دل جلـوۀ آیاتی

آیـیـنه ز عـریـانی مستم به خدا مستم

 

با مـوج درآمیزم رویای نهنگ خیزم

با این دل تـوفـانی مستم به خدا مستم

 

ازجنگ همه نالان آواره و سرگردان

با این همه ویرانی مستم به خدا مستم

 

بـایـد همه برخیزیم حماسه برانگیزیم

چون شیر نیستانی مستم به خدا مستم

 

ازجهل وستم دوری درمان شودکوری

بـا دانـش انـســانی مستم به خدا مستم

 

وحدت به میان آرید ازدل روان آرید

روشـن نه پنهـانی مستم به خدا مستم

 

31/5/2021

رسول پویان