آرشیف

2023-11-4

آی سان مرامی

مرگِ پروانه‌ی سَر

پروانـه‌ی بالغ،
پیله کرده به سرَت

شهر افکـار من اما
عاری از سنـجاقک
و گیـسم به سنجاق است وصل