آرشیف

2018-2-4

mazizi

مرثیۀ برای شهدای مظلوم وبی دفاع کابل

 

( 27-01-2018 )

**********************************

خدایا ! سیل خون جاری بکابل

فغــــان وگـــریه وزاری بکابل

 

به هر سو طفل ومرد وزن ببینی

بخــــون غلطیده بسیاری بکابل

 

بجای اشک خون میبارد از چشم

ازین کشتار وخونخواری بکابل

 

الهی طاقت مــا طاق گشتـه

زانتحـار تکـراری بکابل

 

دوچشم ملت مـا کاسۀ خــــون

بــه مرگ هر وطن داری بکابل

 

نمی بینم برای مــردم خــود

انیس ویار وغمخواری به کابل

 

یتیم گردیده خلق ما بهرجا

فتاده در غم وخواری بکابل

 

وطن را نیست مردانی جلو دار

نباشــد سر وســــرداری بکابل

 

از آن مردان با غیرت وکاکه

نبینم دستــۀ عیـــــاری بکابل

 

نمی تابد دگــــر خـورشید ایننجـا

و روزهــا چون شب تاری بکابل

 

بهر سو خیل بره یا غزالان

شکارِ گرگ وکفتاری بکابل

 

تو گوئی پاسبان شهر مرده

بسی قتل وتبهــــکاری بکابل

 

خدایا یاوری بر ملک افغـــان

روان کن مرد وسالاری بکابل

 

جلو گیر کند از کشت وکشتار

شود حکم خــدا جاری بکابل

 

ومـــــردم لقمــــۀ نانی بیابنــد

زراه زحمـــت وکاری بکابل

 

بچشمت کاش می دیدی « عزیزی»

سر ظالــــم به هــــــر داری بکابل

پایان

—————————–

م – ع – عزیزی

روز یکشنبه ساعت 21:45

28-01-2018