آرشیف

2018-2-11

mazizi

«مرا زخیر تو امید نیست شــرمـــرسان ؟!»

صبا زمن تو پیامی به عین وغین برسان !  

که دستـــرسی نبود خلق را به دفتر شان
 
بگو که مــردم مظلوم وبینـوای وطن
دگر نمانده بایشان رمق وتاب وتوان
 
به هر طرف که نظر میکنند کشتن وخون
هر آنچه می شنوند گریه است وداد وفغان
 
به جان ومال وبه آبروی خلق حمله شود
چوخیل گرگ گرسنه به رمـــــۀ چوپان
 
به دختر و به پسر امنیت نمی باشــد
زاختطــاف وتجـــاوز بدست بد کاران
 
حیات وهستی ملت چو خاک وخاکستر
زانفجــــار ویا انتحــار وبمبـــا ران
 
زخواب بیخبری هر چه زود برخیزید
چرا به حصر تغافل دو تای تان پنهان ؟
 
زمان طالب والقاعـــده به سر آمــــد
سناریو شده تبدیل ، وخلق ما حیران؟!
 
شما که خفته وخسپیده از وطن غافل
وبی خبر زهزار توطئه بکشور تان
 
زسمت غرب وجنوب نقشه های شیطانی
کشیده میشود از چین وتا به هنـــــدوستان
 
زگــــوش پنبــــۀ غفلت بدرکنــید اکنون
وگرنه ملک شود مثل ســـوریه ویران
 
کسیکـه حامــی القـاعده وطالب بود
کنون حمایت داعش کند و فاطمیان
 
بنام خدمت وهمـکاری گفت «روحانی»
کمک به میهـــن تان میکنم چو پاکستان
 
اگر زمن طلبیــد مشـوره همی گویــم
تشکری زجنابش نموده از دل وجان
 
سپس بحضرت ایشان چنین بفــرمائید
« مـارا زخیر تو امید نیست شرمرسان !»
 
بدان که مام وطن را بهـــای سنگین است
کسی به پول نفروشـــد چنین متــاع گران
 
 
خوش آن قلم که نویسد زدرد وسوز دلی
ومرحبــا بهمـــان کس بحق گشود زبان
 
 
هر آنکسی که حقیقت بگفت وحق بشنید
درین معامله هـرگرز ندیده نقص وزیان
 
« عزیز» من سر تسلیم را به حق بگذار
زبند جهل وتعصب تو خویش را برهــان
پایان
————————–
م – ع – عزیزی
پنجشنبه -ساعت 1:55 بعد از نصف شب
08-02-2018
 
حسن روحانی رییس جمهور ایران :
در صورت درخواست دولت افغانستان، این کشور حاضر است در مبارزه با تروریسم، کمک های مستشاری و امنیتی به افغانستان نماید.