آرشیف

2018-1-22

دوکتور ص. سعیدي

مراجع امنیتی اینک سرنخ ها را دارید!

 

درقضایای جنایی مستنطق و هیأت تحقیق زمانیکه دوسیهء قضیهء جنایی را در دست میګیرند، چندین انګیزه و محرک و چندین متهم، فاعل مستقیم و غیر مستقیم را برای وقوع قضیهء جنایی ممکن دانسته و مطرح میدانند.  این پروسهء تثبیت با عمیق شدن د قضیه مستند به اسناد به تدریج با منتفی ساحتن ها به متهم و شحص و مرجع اصلي تمرکز میکند و به اصل قضیه و عامیل اصلی میرسد. مجریان بالفعل جنایت استحماری و انتحاری درینجا هدف اساسی. برای تدابیر بعدی انقدر هم نیستتد. مهم مراجع صدور حکم و سازمان دهان و مغز متفکر جنایت اند. 
در قضیه، قتل چندین دیپلومات قطری در قندهار و خبر های رابطهء جنرال رازق به این قضیه و دستګیری آشپز مهمانان در این عمل تروریستی و سه قضیهء ترور  و دهشت بالای هوتل انترکانتیننتال کابل و طعنه های طرفداران فیسبوکی و میدیایی والی بلخ که شما امنیت کابل را ګرفته نمی توانید تا والی مزار را سبکدوش کنید و مسأله غیر ملی بودن نیروهای امنیتی کابل و تعلق بیشتر شان به سمت و حلقهء کوچک قومی و سمتی و باز هم سازماندهی کما فی السابق از راه آشپزخانه، سر نخ هایست است که   جواب قاطع و نهایی را باید مستنطقین جنایی با تعمق در قضیه و به کار ګیری تخنیک باید برای آن جواب درست پيدا کنند. 
آما چه در قرار دادهای امنیتی و چه حال، تمام مصارف نقدی هوتل  و مصارف نسبی تاوان قابل محاسبهء پولی باید توسط کمپنی پرداخته شود که قرار داد امنیت هوتل کانتیننتال کابل را به عهده داشت.  مطالبات از کمپنی های امنیت و چک و کنترول شان در عمل و ساحه. باید به طور دوامدار وظيفهء مرجع جواز دهنده به شرکت خصوصی امنیتی باشد. بررسي رابطهء این قضیه به تحولات سیاسی در ولایت مزار شریف و یافت این رابطه بین معترضین فییبوکی و میدیایی طرفداران جناب عطای نور ، نیر کار است که مستنطقین فنی و مسکلی باید  به آن جواب مستند دریابند و بګویند.  هرګونه افراط و تفریط در زمینه سخت مضر است. 
این ها سر از  نخ های اند که مستنطقین جنایی قضیه باید به این ارتباط به آن تمرکز کنند!

شباهت های بکار ګیری وسایل و راهای هم مانند نشان دهندهء مرجع واحد تولید جنایت و  یک کارخانه اند. 
ملت افغان، حاکمیت افغانی و جهانیان باید بدانند که: عاملين وضع در بې کفایتی حاکمیت افغانی، وجود بازی های بسیار پيچیدهء استخباراتی و استابلشمنت پاکستان و ایران و قسماً در کار استخبارات فکستانی مستقیماً مرتبط است. 
استابلشمنت پاکستان، ای اس ای، دشمن مردم افغانستان و حاکمیت افغانستان. بود، است و زمان باز هم ثابت خواهد کرد که دشمن باقی میماند. درین راستا هرګونه ساده لوحی که ګویا پاکستان سیاست خود را در قبال افغانها و افغانستان تغییر خواهد کرد حد اقل حد اقل حماقت و کودنی بیش نیست! 

٢٠/١/٢٠١٨