آرشیف

2021-8-26

دوکتور صلاح الدین سعیدی

مذاکرات به نام صلح امریکا با حرکت طالب و پاکستان

 

مذاکرات به نام صلح امریکا با حرکت طالب و پاکستان در پهلوی بی کفایتی های سیاسیون افغان آخرین میخ های کوبیده شده بر تابوت تراژیدي ملت افغان ثبت تأریخ چهل سال ګذشتهء افغان خواهد شد که در عالم اسباب با خارج شدن کامل امریکا از کابل چهرهء کریح آن در تباني با سازمان تروریستی ای اس ای روز تا روز برجسته تر خواهد شد!

 

پاکستان در وجود وبا  آغاز سفر های قریشی به کشور های آسیای میانه دارد بر نامه های تقوق طلبی و هژمونی منطقوی خود را با زیر سینه ګرفتن افغانستان به نام و پوشش طالبان دو سه روز قبل با صدور اعلامیه های در ظاهر کمک به طالبان آغاز کرد!

جهان و امریکا دارد که بنابر برنامه عميق ای اس ای به ناکامی مفتضح مواجه ساخته شده که ابعاد آن روز تا روز عمیق و عمیق تر میشوند!

ملت افغان و خېر خواهان جهان حتې در وجود طالبان باید به عمق این بازی ها و  دسایس شوم پاکستانی به دقت متوجه باشند!

استابلشمنت پاکستان دشمن مردم افغانستان و افغانستان بود و هست!

توکلنا علی الله

٢٥/٠٨/٢٠٢١