آرشیف

2016-12-26

نظیر ظفر

مده آزارم

عمر مــن شد بفدای تو مده آزارم 
خسته گشتم ز جفای تو مده آزارم 

شرم از موی سفیدم بنما بهر خدا
ورد من گشته برای تو مده آزارم

از رقیبان که توقع مدارایم نیست
چشم دارم به وفای تو مده آزارم

ای شه حسن بدرگاه تو من امده ام
من غریبم به سرای تو مده آزارم

عندلیبم به گلت ذوق شمیدن دارم
عطر خواهم ز لقای تو مده آزارم

نوشته نذیر ظفر