آرشیف

2017-8-20

نظیر ظفر

مخمور

از چـــــــشم خمار تو عـمریست خمار م من
از شـــــــــــوخی مژگانـــــــت ارام ندارم من

ابروی تو پــیوســـــــته شمشیر دو سر باشد
گر کشته شـوم روزی مقتــــــــول نگارم من

هجــران تو پا هیز است وصل تو بهارانست
بی دیـــدن  روی تو بی فــــــــصل بهارم من

از مـــــــــوج وجود تــو هر کس بخیالی بود
دل گــــــــفت بگوش مـــن شایق به انارم من

چون مــــوج به بحر عشق می ایم و می ایم
مقــصود تو می باشی بی صبر و قرار م من
 
  نوشته نذیر ظفر
۱۷/۷/۸ ورجینیا