آرشیف

2016-2-13

گل رحمان فراز

محمد خان و محقق چه کار می کنند؟!

رئیس جمهور غنی طی فرمان شماره 35 وظایف و صلاحیت های رئیس اجراییه و معاونین او را مشخص کرده است به تاسی از حکم همان فرمان، وظایف و صلاحیت های معاونین ریاست اجراییه قرار ذیل است؛ 
1. معاونین ریاست اجراییه در اجرای امور محوله و پیشبرد وظایف مندرج این فرمان مساعدت می کنند.
2. معاونین ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی عضویت دارند.
3. تقسیم وظایف بین معاونین ریاست اجراییه حسب لزوم دید رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی صورت می گیرد.
معاونین ریاست اجراییه بر مبنای این تقسیم وظایف در نشست های کابینه و شورای امنیت حضور پیدا می نمایند، اما سایر کارکرد ها و فعالیت های این دو مقام حتی تاکنون به رسانه ها بازتاب نیافته است چه رسد که پیشرفت به گام های عملی آن دیده شود.
آنچه که از داشته های نشر شده این دو مقام از لابلاي صفحات فیسبوک شان بر می آید، وظایف اصلی این دو مقام را دید و باز دید های حزبی، ملاقات های شخصی و حضور در فاتحه ها و محافل روضه خوانی شکل می دهد که روزانه از آدرس هر کدام این دو معاون حدود یک الی پنج اعلامیه و خبر آنچنانی ارسال می گردد که خواهش پخش آنرا دارند و گفتنی است که کلیه اخبار ارسال شده تنها و تنها روش نمایشی را بخود دارد و بس.
بخش زیادی اعلامیه ها از آدرس های رئیس جمهور،  رئیس اجراییه، احمد ضیاه مسعود و سرور دانش به آدرس رسانه ارسال می گردد که همان اعلامیه ها از نشست های رسمی و کاری مقام ها می باشد اما تا اکنون به ندرت دیده شده است اینکه خبری از طرف معاونان ریاست اجراییه نیز خبری از کارکرد هایشان به نشر رسیده باشد. این روند عدم فعالیت هردو معاون از لابلاي پخش خبر های رادیویی و تلویزیونی ملی نیز محروم است و در خبر ها به اندک فعالیتی از ایشان پرداخته نمی شود. 
معاونین ریاست اجراییه تشکیلات برزگ اداری را بخود اختصاص داده اند و هر کدام شان بیشتر از ده مشاور برای شان مقرر کرده اند اما کارآیی و مؤثریت این دفاتر برای مردم و دولت اندک است، بر اساس نمایه های که از طرف حامیان و افراد نزدیک به آن دو مرجع نشر می گردد، فعالیت های شان جنبه ی حزبی، شخصی و رفیقانه دارد.دفاتر هریک از این دو عالی جناب زیاد تر جنبه ی حزبی دارد تا دفتر حکومتی و با این همه بی کفایتی و بی درایتی هر کدام شان به نوبه خود بر سر اخذ کرسی کش می کنند.
انجنیر محمد خان با توجه به جایگاه اش در سمت معاون اول ریاست اجراییه قرار دارد و در ریاست اجراییه نمایندگی از کتله عظیم پشتون ها و حامیان حزب اسلامی می نمایند اما از طرف دیگر حاجی محمد محقق که سمت معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی را به عهده دارد، نیز از افتخارات چون حزبی، همسنگر بودن با مزاری و متنفذ بودن برخوردار است و هردوی آنها بیشتر از اینکه به فکر کار و فعالیت در این سمت ها باشند، به فکر خوش ساختن حامیان شان و فراهم کردن قناعت جهت های شان اند.
پس، از اینکه این دو مقام بلند رتبه تا حال به زور بازوی حامیان و حزب های شان باورمند اند و هیچ نوع تنبیه را از آدرس حاکمان حکومت برای عملکرد شان پیش بینی نمی کنند، حق شان است برای اینکه آنها قبل از برگزاری انتخابات چنین وعده ی را از طرف نامزد که در انتخابات حمایت کردند، دریافت نموده بودند.
با احترام
گل رحمان فراز