آرشیف

2024-1-13

محمد آصف فقیری

متوازن سازی افکار+ قرارداد اجتماعی= فرهنگ سیاسی!

 

قرار داد اجتماعی قدرت موسس است که دولت را ملت خلق می کند و در افغانستان لویه جرگه گفته می شود….!

 

شرح آسیب شناسی:

یعنی سیر ملت سازی که افکار عمومی در ایجاد دولت از ملت یا همانا قرار داد اجتماعی٬ که دولت را تاسیس می کنند٬ در افغانستان تا کنون به معنی واقعی آن تجربه نشده است. الخصوص در شرایط کنونی که فهم نادرست از دین و بدتر از آن قوم گرایی مسبب شده تا افکار وجدان جمعی را٬ به منظور تاسیس لویه جرگه حقیقی نه صوری٬ پدیدار نمایند. از اینجاست انسجام مبارزات به منظور دولت مردمی بایستی این سیر متوازن سازی را حصول کند.

که گروه حاکم یا دولت کنونی طالبان در ابتکار و مدیریت لویه جرگه که متجلی می شود در میثاق ملی به گونه سرپرست و موقت دانسته می شد. از آنجاییکه سرشت قدرت فساد آورست و دوام این چنینی را در عدم انسجام و عدم متوازن افکار عمومی باید در مقدم دید٬ زیرا مورد در معاهده دوحه ۲۰۱۹ نیز پیش بینی شده بود.

البته همینطور که دولت مخلوق از ملت می باشد و مشروعیت و جریان قدرت در قوه سه گانه مترادف با حقوق بنیادین از آگاهی اعضاء جامعه از حقوق شان٬ روح و یا جان وجدان جمعی می باشد. که عده ای بی وجدان با محرکه های بیرونی در سازمان دهی بحران های فکری و تکرار تاریخ مشهود ست.

و باید دانست که قرارداد اجتماعی آغاز دولت و ملت است که در ذیل قانون و یا حاکمیت قانون در زیست شهروندی انسانی امروز٬ آغار کارست. زیرا هر زمان قدرت نظارت نشود٬ فساد می کند. و بایستی در مهار سرکشی های قدرت تفکیک قوا و بینیش و یا خرد جمعی را با قدرت رسانه های امروز٬ غنیمت شمروده و بلوغ این عقلانیت را فرهنگ سیاسی گفت.

که تا رسیدن و تاسیس لویه جرگه حقیقی٬ فرهنگ سیاسی مقتضای انسجام و خرد سیاسی دارد٬ که نتیجه مطلوب و توسعه به گونه تسلسل چندین نسل را٬ از شرف و فضیلت عدالت اجتماعی ثبات سیاسی بخشد. بطور مثال از ۱۷۸۷ تا کنون در آمریکا یک قانون اساسی و در فرانسه نیز بعد از انقلاب کبیر یک قانون اساسی٬ که در افغانستان ۱۹۱۹ تا عصر حاضر هشت قانون اساسی نمی تواند دوام بیاورد. چون قانون اساسی از خرد جمعی یا میثاق ملی بالای دولت ملت است.

ماهیت ساختار در قانون اساسی http://www.hoqooq.eu/Faqiri-061223.pdf

 

محمدآصف فقیری