آرشیف

2024-4-22

محمد آصف فقیری

متعالی مدبر عالی٬ در اثبات روح

 

از زوج اولین نسل حضرت آدم علیه سلام٬ یعنی خواهر و برادر٬ نفوس میلیارد ها انسان را٬ در ادوار تاریخی شاهدیم٬ که اگر اکنون چون اولین ازدواج را٬ برای خودما تصور کنیم حالت بدی به ما رُخ می دهد که: آنجه در معده ماست بالا می گیرد. سوال اینجاست حال بد اکنون و خوب آنزمان یعنی ازدواج خواهر و برادر که در حال اکنون تصور به حالت خودی خودما کرده نمی توانیم٬ و مدبریت این حال در ادوار زمانی چگونه است؟

شرح الروح من امر ربی…:

در سوره کف در جواب اینکه٬ که پیامبر اسلام (ص) از روح سوال می شود٬ آیه قرآنی جواب می دهد: الروح من امری ربی … یعنی روح در امر رب یا مدبر لیل و النهار یا مدبر حال در وجودما که هست٬ می باشد. پس ذائقه ازدواج در بین خواهر و برادر در اولین نسل آدم و اکنون حرام شدن ازدواج بین خواهر و برادر اکنون که در واقع تصور کردن آن٬ نیز حال مارا٬ برهم می زند. و اینجاست که روح ما در امر الله ما می باشد و به مشیت خود و در اراده آزاد ما٬ خدایی می کند. زیرا روح از وجود خودش یعنی نور و گوهری می باشد که در جسم خاکی ما٬ دمیده شده می باشد٬ و همینکه روح از جسم٬ بسوی حیات جاوید یا سفر بسوی دنیای دیگر بیرون می شود٬ با جسم نیز در ارتباط بوده٬ و اینجاست که در این دنیا٬ برای سعادت هر دو دنیا٬ جسم خاکی را٬ جوهری علمی و عقلی و روحی کنیم. که جسد مطهر نبی مکرم و اصحاب کرام و اولیا الله نیز خاک نمی شود.

در نتیجه:

روح چون اسباب خلق شده یا پدیده های فزیک نمی توان٬ یک بخش یا یک جزء از آن را٬ بیرون داد و آنرا در میکروسکوپ به مطالعه گرفت – زیرا اثبات روح در امر الله یا رب ماست٬ که هر کی را بخواهد ایمان می دهد و از اینجاست که نباید در مقابل خدا ناباوران نیز ستیز کرد٬ چون ایمان عنایت الهی و از امر ربوبیت رب٬ در ذات داده می شود و اراده آزاد ما٬ گستره و متعالی این عنایت می گردد.

خموشی وجود!

مبدای هستی، در وحدت تام است

بی پرده انجام، آغازیکه از جان است

هر کی در خموشی، ابدیتش وجودی

چو اثبات باطن، گفتارِ بی زبان است

شراب ارغوانی، در جام های ساقی

یک بیک پیک ما، نیسان زجانان است

جامِ جانم زجانان٬ در برق پرتو افکن

کز انعکاسش تیرم٬ به مقصد عیان است

دیدم بی بهانه، لیلی از اصل رسیده

کاین بصیرت هم، همآغوشی او است

مجذوبی تا وحدت، به فقیری رفعت

عمق کلامش، در آفاقِ حواس است

 

 

محمدآصف فقیری