آرشیف

2024-3-25

محمد آصف فقیری

مبانی استقلال از حاکمیت ملی در جغرافیای تعیین شده حقوق بین الملل چیست؟

 

سیر حاکمیت فردی یا منوکراسی تا به حاکمیت مردمی و حاکمیت ملی را٬ استقلال کشوری در برابر جنگ های نیابتی دانست…!

شرح ملت سازی در افغانستان:

بیدون شک ملت سازی در افغانستان با موانع های چون: فهم نادرست از دین و قوم گرایی روبروست. که از ۱۹۱۹ تا کنون فقط یک انتقال قدرت بیدون جنگ را٬ آنهم با صد مشکلات شاهد بودیم٬ یعنی انتقال قدرت از حامد کرزی به اشرف غنی٬ البته آنهم نه آنچه قانون اساسی پیش بینی کرده بود. زیرا مصلحت در برابر قانون بحران و تنزل می باشد٬ که حالت کنونی پسا ۲۰۲۱ را٬ وسیله و بستر شد.

انسان محوری و حاکمیت مردمی در حیطه حاکمیت قانون چنان سعادت می تواند به ارمغان آورد٬ که جهانی بیدون سرحد در برابر انسان هارا مانند:‌ اورپا و ایالات متحده آمریکا شاهد شویم٬ با موجودیت این انسان محوری٬ ملی گرایی یا ناسیونالیسم هم به حد منطقی آن٬ نیز محسوس و ملموس می باشد. مانند‌اینکه: در بازی فوتبال جرمنی و فرانسه٬ مردم جرمنی خواهان برنده شدن فرانسه در بازی نیستند.

البته برخی صاحب نظران به این باور اند: که غرب یا امپریالیسم غربی مسبب و عامل کشورهای عقب مانده٬ الخصوص در شرق و افغانستان هستند. ولی حقیقت امر و باید عقلی این استکه: عقب ماندگی و توسعه کشوری از عنصر سازنده داخلی سرچشمه گرفته و در هر دو صورت٬ عناصر بیرونی یا قدرت ها٬ محرکه اند. یعنی در صورت اینکه: عنصر داخلی بسوی تنزل در سیر باشد٬ قدرت ها چون جنگ های نیابتی محرکه می شوند و یا در امر توسعه و ثبات سیاسی٬ اگر متعهد شوند نیز محرکه و حامی به منظور منافع دو جانبه اند.

پس مسوولیت دولتی داری٬ که دولت زاده طبعی بشر بوده و موجودیت به دولت نیاز ندارد که٬ خداست یا جانور به مردم و همت جوانان برمیگردد.

شرح بیشتر در مصاحبه بنده٬ با برنامه آخر شبکه تلویزیونی نور…

https://youtu.be/AlxlJD6D7uQ?si=flPV9Rcq0ePjEkFG

 

محمدآصف فقیری