آرشیف

2024-1-2

محمد آصف فقیری

مبارزه و جهاد مردم افغانستان با انگلیس و روس در تطابق با آمریکا طالب نیست!

 

به حدی متغییرست چون سیاه و سفید که به چندی آن اشاره می کنیم……!

  • ابن لادن: در جنگ های افغان انگلیس و افغان ها در مقابل روس ها٬ منشاء جنگ و حملات قدرت ها اینگونه نبود که فرد اجنبی را در آغوش کسی گرفته باشد٬ تا قدرت جهانی حمله کند. از اینجاست که اکثر کارشناسان طالبان ابن لادن و حمله آمریکا را در افغانستان در حیطه استخباراتی خودی می بینند.
  • انتحار: نه در حکمت عقل و نه در وحی در متون مقدس به حکم قطعی مورد است. البته تعبیر و توجه در اسلام سیاسی به همه احکام دین رویکردست. که در مبارزات افغان انگلیس و روس در بین مردم خود مردم افغانستان٬ موردی چنینی را شاهد نیستند. البته بی نهایت درد آورست در مانور های نظامی در پهلوی اسلحه های خارجی اسلحه ساخته درون گروهی را٬ یا مجموعه افراد و انسان ها را میبینیم که مانور نمایش انتحاری را می دهند.
  • انتظار و هردم شهیدی: این فرموده سردار دو جهانست که: انتظار بدتر از موت یا مردن است که سه سال می شود خواهران ما منتظر باز شدن مراکز علمی هستند – در عرف افغانی زن ستیزی جاء ندارد.
  • جهل مرکب: لجاج بودن و ستیزه جوی در برابر حرف حق و اعمال که بسوی ثبات قدرت کشور را سوق ندهد- البته عمرو بن هشام ابو الحکم و پدر حکمت شهرت داشت که در برابر حقیقت محمدی صلوات علیه در بستر جهل مرکب یا لجاجت ابو جهل شد.
  • هفت تنظیم: البته عده ای از رهبران و زورگویان هیچ برتری بالای طالبان ندارند اما ادامه کنونی طالبان که حاکمیت ملی مسبب مشروعیت قدرت نشود در راه روان هستند که انها را ذلیل کرد – که مردم شریف کشورما همیش از آدرس دین سیاسی نیش میخورند. اما متاسفانه هنوز هم بلوغ سیاسی در افکار عمومی تغییر بنیادی در سرنوشت مردم نیاورده تا موسس کننده باشد.
  • فردا نامعلوم: یعنی تکرار تاریخ و بطور مسلسل در فقر و بیچارگی ماندن٬ ویا حمله یا تجاوز کدام قدرت دیگری٬ که به گونه ژیوپلیتیک چین را می توان اکنون گفت – قدم نخست اگاهی مردم از حقوق بنیادین شان تا مسبب عدالت اجتماعی شود.
  • ناممکن بودن جعل تاریخ: اکنون با موجودیت انترنت و رسانه ها٬ جعل تاریخ ناممکن است. که نسل های اینده این گروه٬ از هویت های پدرشان منکر خواهد شدند.

مرتبط به موضوع: http://disq.us/t/4li29xd

 

محمدآصف فقیری