آرشیف

2022-11-3

دوکتور صلاح الدین سعیدی

ما و مواضع ما! موضع سلیم و منطق آن! 

 

(و لاتهِنوا و لاتحزنوا و أنتُمُ الأعلون إِنْ کنتُم مُؤمِنین” ألآیه). 

ناراحت نباشید، زیرا شما برترید اگر ایمان داشته باشید.

بلی مسلمان خوب شدن حق خود و دیګران را دانستن و شناختن است! 

اګر تلاش برای داخل کردن ایمان و راه راست به زور وجبر در قلب انسانها داخل میشد در قلب ملیارد ها انسان به جبر ناممکن بود. این باید اعتقاد و انتخاب داخلی خود شخص باشد وګردد! 

آنکه کارد به دست دارد و انسان را قصابی و حلال می کند و آنکه در پایین حلال میشود و هردو الله اکبر ګفته، به یقین آنکه در بالا کارد بدست است به قادر بودن الله تعالی ایمان کامل ندارد. در صورتیکه باور میداشت متیقن میبود که الله الله تعالی میخواست ( کن فیکن) ( شو میشد) و ضرورت به این دور و زمان کوتاه ابتلاء و امتحان نبود! واګر الله تعالی میخواست همان راه، رسم و  خط کشیده ای وی همه را به یک ( کن فیکن) برابر میکرد و مسلمان به چنین توانایی الله تعالی باید ایمان داشته باشد و چنین هم است.  بلی همه برابر میشد و ضرورت به تشدد طالب و داعش نبود. علاوه براین  تشدد و تحمیل و اجرای آن امر خیر از ترس تشدد و تحمیل ثواب ندارد. چون در همه امور نیت اساس است و نیت رابطه  و چیز قلب است که به جز الله ج و بنده از ان آګاهی ندارد! 

این همان چیزی است که نظام و سیستم توتالیته، خود کامه، تمامیت خواه و ظالم درک نه کرده و تحمیل میکند و نفیه دیګران. 

طالب، و تمام حاکمیت های توتالیته و جابر این را تاحال نمی دانند که بخش عمدهء مشکل از همینجا هم است! 

لذا انسان خوب و مسلمان خوب که حق خود و دیګران را شناخت، مشکل امروز دنیا را عمدتا حل کرده میتواند و ما باید این منطق را عام بسازیم. 

حتمی نیست همه به خط کی ما کشیده ایم و می اندیشیم، باندیشند ولی دیګران و طالب حق ندارند که بر ما خط کشی های خود و روایت خود را تحمیل کنند. دختر خودش را، خواهر خودش را به مکتب رفتن نمی ګذارند، کار جدا است، ولی دختر ملت را نمی ګذارند تحصیل و دانش بیاموزد حقش نیست و چنین متخلف را با یک صدای قوی ملت شدن، به جایش نشاند. درین صدا و حرکت همه حق شرکت و بسیج دارند، اما انهای که فرصت های خوب ملت را ضایع کردند و تخلف کردند، زر اندوختن و مال ملت را خوردند، اشتراک شان درین خط و جبهه وسیع تعریف مشخص دارد. ایشان مانند سرباز میتوانند توبه بکشند و حد اقل ګناهان خود را تلافی کنند، اګر قابل تلافی باشد. سوء استفاده از وضع و باز هم خود را رهبر و زعیم فکر کردن، نه انسانی، نه اخلاقی و نه هم باید برای شان فرصت داده شود! 

 

و ما علینا الا البلاغ المبین

داکتر صلاح الدین سعیدی 

۲/۱۰/۲۰۲۲

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸