آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

ما نگفتیم وکردیم وشما نکردید وگفتید

به نرمی وبه خوبی میزنم حرف
تو حرف زشت را مگذار پاهنگ

من منحیث خدمت گار  یک اداره در ولایت غور چند روز قبل مطلبی را در باره پروژه  های تحت کار ریاست تنظیم آب نوشتم تا هموطنان نازنین من بدانند که ما در حد توان با وجود نداشتن پرسونل کافی ومسلکی تلاش نموده ایم تا مصدر خدمت  برای مردم محروم خویش باشیم ولو که این تلاش ها اندک هم است  زیرا ما عقل افلاطون وزور رستم  وگنج قارون نداریم  تا در مدت کوتاه غور را گل وگل زار نمائیم بلکه  ما به سهم خویش تلاش می نمائیم تا دیگری هم تلاش نماید ولی با کمال تاسف طوری  دیده میشود که عده ای انگشت شماری از روی عقده های روانی تمام زحمات ما را نادیده میگیرند وزبان لعن وطعن دراز می نمایند وبر شخصیت حقوقی ما می تازند وقسمی که تجربه نشان داده هیچ انسانی خالی از اشتبا ه نبوده وحتمآ آنکه کار میکند بدون شک کمی ها وکاستی های نیز در آن بوجود می اید وآنکه کار نمی کند بی غم در گوشه حسرت نشسته  ودست تغابن بر زانو دارد  وبه نام های جنگلی وجنگل دار هرچه دلش خواست با استفاده از شبکه های انتر نتی بدون نام وهویت وشخصیت بر دیگران ایراد می گیرد . واین مطلب را بداند آنکه از یک هویت حقوقی واز یک آدرس چیزی نمی نویسد تمام چرندیاتش کذب محض است به گونه مثال هموطنی بنام جنگل دار که به یقین مالک هیچ جنگلی نیست تا در سایه جنگلش یک مسافر کوفته ویا یک مریض بی نوا به خواب ناز فروبرود به ادرس من وشاروال ورئیس محیط زیست نوشته که شما جنگلات را قطع نموده اید که بسیار خنده آور است زیر ا چنین عملی هرگز سابقه ندارد  وبر عکس  شاروال شهر در ماه حمل 100000قلمه نهال را تهیه نمود وبر خاص وعام توزیع نمود ورئیس محیط زیست کوچه به کوچه قدم زد ومردم را به نهال شانی تشویق نمود وحتی رئیس محیط زیست سروی عمومی از تمام درختان مثمر وغیر مثمر در مر کز چغچران راانجام داد رئیس محیط زیست به تمام ولسوالی ها نا مه نوشت ومردم را به نهال شانی دعوت نمود  پس جنگل دار عزیز به عوض این که خود را عصبانی به سازی از جنگلات وباغ های ایجاد شده در شهر مراقبت به نما زیرا هرقدر شاروال ورئیس محیط زیست نهال به شانند وتومراقبت نکنی همه از بین میرود وتلاش های ما برای سر سبزی شهر نتیجه نمی دهد ومن در پایان این مطلب عکس تمام باغ های که توسط شاروالی ، محیط زیست ، آبیاری ، انکشاف دهات ، ریاست مخابرات ، ریاست حج واوقاف ، قوندانی پولیس ،  مقام ولایت ومردم با فرهنگ شهر ایجاد شده به نشر میرسانم وتو حتما سری به ان باغ ها  بزنی وموفق وموید باشی .وفرهنگ مراقبت از نهال را تقویه نمائی
وعزیز دیگری که هیچ نام وهویتی ندارد در پایان مطلب من نوشته که : 5برج میشود که در غرب فامیلی ها آب نیامده !
عزیز دل:  هر رهگذری که جانب غرب فامیلی ها گذرش افتاده چه در موتر بوده وچه پیاده حتما نظرش به آب افتاده که در غرب فامیلی ها سرگردان است  ومیر اب می پالد به گونه مثال من امروز 10 اسد چند تصویر را از غرب فامیلی ها گرفتم  ودر پایان نشر می نمایم که دلیل بر صحت بودن گفتار من است از سوی دیگر ریاست تنظیم آب از اول سال تا اکنون 6 نوبت حشر پاک کاری کانال را براه انداخته که هر بار از تمام باشندگان غرب فامیلی ها تقاضا نموده تا به پا کاری کانال اشتراک نمایند ولی هیچ آفریده ای به حشر حاضر نشده است ریاست تنظیم اب در بدل پول کانال را پاک کاری نموده است وبر علاوه طی اطلاعیه های جداگانه به اطلاع تمام باشندگان غرب فامیلی ها از طریق مساجد وشورا ها رسما به اطلاع شما رسانیده است که برای خویش میر آب استخد ام نمائید ولی هرگز اعتنا نکرده اند وآب بدون میر آب بداخل حویلی شما تشریف نمی آورد وریاست تنظیم آب در تشکیل خویش میر اب ندارد تا آب را به داخل حویلی شما برساند وبرای فعلا به خاطر تنظیم بهتر آب یک نفر اجیر از ریاست زراعت یک نفر از ریاست شاروالی ودو نفر از ریاست تنظیم اب همه روزه از آب کانال مراقبت می نمایند  وشما می توانید به بزرگواری قدم رنجه کنید وبا ایشان ملاقات نمائید  ویک موضوع دیگر قابل یاد آوری این است که مردم عزیز ما طریق درست استفاده نمودن آب را نمی دانند آب را بی رحمانه ضایع می سازند  . و مطلب دیگر این که چند روز قبل موسسه ورلد ویژن تفاهم نامه پاک کاری کانال های داخل شهر واطراف شهر را با ریاست تنظیم اب به امضا رساند که برای فی نفر کارگر 250 افغانی حقوق می پردازد وما تلاش نمودیم ولی گارگر پیدا نشد که حتی مقام ولایت برای شاروالی هدایت دادند تا گارگر پیدا نماید ولی کسی از مسجد ها وشوراهای داخل شهر حاضر به کار در بدل 250 افغانی نمی باشد ومردم  که خداایشان را از گزند روزگار در امان داشته باشد  آنقدر مفت خور عادت نموده اند که باید موسسه برای شان اب بیارود دولت برای شان جوی پاک کاری نماید در صورتیکه  باید هر هموطن ما تلاش نماید تا سهمی در راه عمران وسرسبزی این شهر به خاک خفته ایفا نماید .وهموطن نازنین تو اگر به جای من می بودی چه میکردی ؟  در صورتیکه دولت مرکزی بودجه انکشافی را به قدر کافی برای غور تخصیص نمی دهد امکانات درست به دسترس ادارات قرار نمی دهد  ظرفیت ها در خود ادارات بسیار ضعیف است کدر های مسلکی وکار فهم  بسیار اندک است  وفرصت ها بسیار ناچیز است .
ودر آینده  من  تمام کانال های را که از بودجه انکشافی وزارت اعمار وبه بهره برداری سپرده ام وده ها کانال را از چینل های مختلف  در بدل پول از اول سال تا اکنون در تمام ولسوالی ها ومرکز ولایت پاک کاری نموده ام  به نشر میرسانم تا هموطنان من بدانند که ما به سهم خویش ودر حد توان خویش در لحظه های بسیار اساس که سیلاب جویهار ا  پر نموده بود ودهقان عزیز ما پریشان بود ما به کمکش شتافتیم ورسوبات سیل را دور نمودیم ودهقان محروم وطن را همیاری نمودیم .
در پایان نامه توجه شما را به چند قطعه عکس از باغ های ایجاد در مرکز شهر جلب می نمایم که خداکند روزی همه سر سبز وتنومند گردد وهرکس به سهم خویش وبه سلیقه خویش در سر سبزی این شهر بکوشند زیرا این تنها دولت نیست که وطن را به سازد بلکه مردم نیز در ترقی وپیشرفت وعمران محیط زیست خویش مسئول می باشند . والسلام مع الاکرام
 

 


آب در غرب فامیلی ها


پارک ولایت

تراز پر اب غرب فامیلی ها

صحن حویلی یک هموطن من
 
جوی غرب فامیلی ها