آرشیف

2017-7-21

علم عبدالقدیر

ما فیا ترور و تریاک زیر نام طالب

طوریکه میدانید ولایت غور در وسط ویا مرکز افغانستان حیثیت پل بین ولایات جنوب وشمال کشور را دارد.امنیت این ولایت با عث قطع رابطه بین گروه های قا چاق بر وما فیا ئی  مستقر در هلمند وولایات شمال کشور میگردد.گروه های وابسته به ما فیا ئی ترور وتریاک که زیر نام طالب وداعش فعالیت میکنند تلاش دارند تا همه سر مایه های وهستی ارضی افغانستان را در کنترول خود داشته باشند به همین دلیل همه ساله در فصل بر داشت حاصل تر یاک لشکر کشی خودرا بخاطر باز نگاه داشتن راه های قاچاق وترافیک تر یاک از شمال آغاز میکنند وبنام امارت اسلامی وقرائت ملا ئی مردم را بدام می اندازند.این چندین سال است که قا چاقبران بازار برامچه وباغران هلمند  که ذخائر تریاک شمال وجنوب را در کنترول خود دارند زیر نام طالب به ولایت غور لشکر کمشی نموده مراکز ولسوالیها وپوسته های امنیتی  ولسوالی های پسابند وتیوره را با شدید ترین وضع و مخرب ترین سلاح ها مورد حمله قرار میدهند وصد ها تن از نیرو های امنیتی را شهید وزخمی میسازند تا جغرافیائی امنیتی قاچاق تریاک را گسترده تر ووسیع تر سازند.
تیمور شاه واحمد شاه:قاچاق بران هلمندی از کم سوادی واحسا سات دینی مردم غور استفاده منفی  مینمایند بخاطر اغوا وگمراه ساختن مردم گاهی افراد بی عرضه ف پول دوست و قدرت طلب غور را  بنام معاون وعضو کمیسیون در کنار خود قرار میدهند برای شان چوکی ومنصب دروغین وعده میکنند  تا در راستائی منافع شخصی شان کار کنند. مثلا تیمور شاه آمر یا والی از هلمند و اما احمد شاه بنام معاون از غور تعین میشود که صلاحت  این اشخاص فقط در یک مسیر است فقط پر کردن جیب تیمور شاه ویا عبدالرحیم روحانی والیان دروغین طالبان در غور میباشد.از تیر ماه سال گذشته تا هنوز تیمور شاه از تمام خانه های مردم  جنوب غور که زیر کنترول شان است بنام عشر وزکواة سر مایه جمع کرده وعین صلاحیت جمع آوری را در شمال غور به شخصی بنام ملا احمد شاه چهار سده داده تا آخرین کوه های ساغر وتولک را پای پیاده پرسه زد از خانه های محرومترین مردم غور پول وتریاک وگوسفند وحتی سلاح جمع آوری کرد و بوالیان نام نهاد طالبان سپرد تا بنام بیت المال به هلمند انتقال دهند.گذشته از پول وتریاک تیمور شاه والی سال پار طالبان با راه اندازی جنگ های خانمان سوز با عث قتل وشهادت بیش از 180 تن افراد ملکی ونظامی در اطراف ولسوالی پسابند گردید وسلاح های بدست آمده را بنام غنیمت به هلمند برد ویکجا با تریاک ها در بازار برامچه بفروش رسانید.این در حالیست که افراد خدمتگار آن بنام طالب غوری بخاطر یا فتن یک لقمه نان از چا شت تا شام به دروازه های خانه های مردم دندان سگ میشکنا نند واز غریب ترین های روی زمین اند من به ذلت وبیچارگی چنین قوم خود کش وبیگانه پرور بیشتر دعا میکنم..
امارت وغنیمت از قا چاق چیان هلمند ، اطاعت وخدمت از طالبان نا آگاه غور.هر چند غوری ها گاهی از تاریخ وعظمت دوره سلا طین غور صحبت میکنند اما از زما نیکه بیاد دارم مزدور ترین وچاپلوسترینها در غور اند.این قوم همیشه با خویش در ستیز ودر خدمت دیگران قرار دارند.وقتی یک نفر هلمندی از سنگین به طرف غور حرکت کند عدۀ زیاد که باد امارت بینی شانرا پوسانده دیوانه وار با تحایف وهدایا جهت پا بوسی واظهار ارادت به سینی وسنگان میروند واز آنجا مانند جا سوس حلقه بگوش وراه بلد راه پاک کن والیان دروغین وجنایت پیشه قا چاق چیان بنام طالب میگردند.نان یتیم وبیوه را میگیرند وبه قا چاق بران میدهند ،نیرو های امنیتی وداو طلبان محلی را کمین میزنند سلاح های شانرا من حیث تحفه وغنیمت وبه قاچاقبران میدهند وخود شان شکم گرسنه با گردن کج آمادۀ خدمتگذاری به طالبان دروغین اند.بناءٌ ترحم وعاطفه قبلا برای افراد ما یل بگروه طالبان وجود داشته با عث تشویق وتر غیب این افراد وشعله ور شدن آتش جنگ در غور گردیده ازین رو لازم میدانم تا نیرو ها یامنیتی مسئولین محلی ومتنفذین ومردم بعد ازین اندکترین مدارا وتحمل را در برابر مزدوران مزدور رعایت نکنند ودرهر جای هر فردی که تمایل خدمت به احمد شاه وتیمور شاه را دارند برخورد قاطع وجدی کنند.
هفتۀ خو نین غور: به دنبال سیاست جمع آوری سر مایه زیر نام بیت المال طالب گروه های قا چاق بر وترورست بکمک افراد نا آگاه وفروخته شدۀ غور بالای پسته های امنیتی در نقاط مختلف غورحمله کردند.نخست بالای مناطق ولسوالی پرچمن فراه که در همسایگی غور قرار دارد. سپس مناطق نیلی ولسوالی تیوره واز دو شب بدینسو بالای مراکز ولسوالی تیوره وپسابند هجوم مرگبار نمودند ، درین حملات توانستند تعداد ازمدافعان وجانبازان پولیس را شهید سازند اما شجاعت ومقاومت شدید تر وقوی تر از گذشته شده است..حملات قاچاقبران طالب نما به منظور باز کردن راه ترافیک وقاچاق مواد مخدر از شمال به جنوب افغانستان است که امید وارم به این هدف شوم خویش کا میاب نشوند.درین هفته که شاهد هولناکترین وشدید ترین جنگ ها در غور بودیم  نخست  فرمانده آگاه وبا تجربه عبدالبصیر ملک با چند تن همرا هانش از اثر کمین دشمن شهید شد وشب گذشته فر ماندهان چون سید محمد وعبدالمنان خسروی وچند تن دیگر به مقام رفیع شهادت نا ئل آمدند وعدۀ زخمی شدند اما یقین دارم این حرکت نا جوانمردانه این جنایتکاران را از أهداف شان دور ساخته است. بعد ازین مردم ولایت غور بطور یکپارچه آمادۀ زدن مشت به دهان اجیران ترور وتریاک اند.