آرشیف

2017-7-28

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ما درغور حق دست‌رسی به اطلاعات را نداریم

در گذشته‌های می‌گفتند، خبرنگار یا خبرگذاری‌ها، پل ارتباط بین حکومت‌ها و مردم هستند. کارکردهای حکومت را به مردم و نیازهای مردم را به حکومت، پاس می‌نمایند. یا ما حکومت پاسخ‌گوی که کارهای را به نفع مردم، انجام نداده‌اند، یا اگر داده اند در غور مثل اینکه نداریم یا اینکه ما نتوانسته‌ایم خبرِ به حقی را تحویل مردم بدهیم. ما به حکومت و حکومت به ما احترام مثل اینکه قایل نیستند یا قایل نیستیم. حکومت از طالب می‌ترسد، و ما را به درب‌هاش اجازت عطا نمی‌فرمایند. ما سلامتی به حکومت محلی آرزو می‌نماییم موفقیت‌های که ندارند از خداوندگار به ایشان موفقیت آرزوگری می‌کنیم.
حکومت!!! ما به سایه شما در حرکتیم، مثل اینکه در این روزها جناب شما را که حکومت نام است، اصلاً سایه ندارید، بخاطریکه شما پیاده گردی نمی‌کنید و از چشم آفتاب، دارید خود‌ها را پنهان نگه‌ می‌دارید. یک بار دیگر به شما از ته دل پاسخ‌گویی به مردم آرزو گری می‌کنیم.

با احترام
 ح یعقوبیان فیروزکوهی