آرشیف

2016-6-6

Shahla Latifi

ماه نیایش

 

هر فرد با رمز و کیفیت دعا و ریاضت به آسوده ترین نقطه رضایت قلبی و روحی می رسد. اگر نیایش از قلب باشد آرزوی توسلش با مرادها و اهداف خوب انسانی پاکیزه تر است. این ماه نیایش که ما بایست از ارزشمندیش بهره عظیمی برای رشد تقوا و اعمال ما در برابر خلاف  ببریم، نباید فقط دهن را برای خوردن و آشامیدن ببندیم; باید واقعأ هر بیچاره و فقیر و یتیم را از قلب با عاطفه محسوس نموده و دردهای ایشان را، قعر غصه های شبانه روزی شان را با شکم گرسنه خود با احساس انساندوستی تقویه نماییم; و با خود عهد ببندیم که بیشتر از پیش از نارسایی های محیط و جهان آگاه باشیم; و با تواضع، مهر و خوشدلی دروازه قلب خویش را به سوی "انسان بودن" بگشاییم; و قوت زشتی ها را با بینش و درک پاک و والای آدمی مهار کنیم; و خوبی ها را بی مدعا با دستان پربار و غنامند سخاوت و محبت به داخل خانه، اطراف محیط و در ذره ذره ای احساسات مان جاری بسازیم.

ماه نیایش و دعا مبارک باد!
با مهر فراوان،
شهلا لطیفی