آرشیف

2016-8-8

afrotan

ماهی از سر گنده گردد، نی زِ دُم !*

 

آورده اند ، شخصی که به حج رفته بود اعمال وفرائض ضروری مانند طواف ، احرام ونمازو سعی ورمی را انجام نه میداد،ازایشان پرسیدند که چرا این اعمال و فرائض ضروری را به جا نه می آوری؟ آن مرد با قیافه حق به جانب پاسخ داد ، به من می گفتند که تمامی اموربه عهده کاروان است .!!  فیلسوفان و دانشمندان عاقل سالهاست در شگفت اند که چگونه رجال و شخصیت های  برجسته ای از این آب وخاک با سخنان "دروغین ، متضاد !!" خویش  تصور میکنند که وقتی گوسفند بُزکشی را به دائره حلال قدرت رساند مسائل مهمی در حوزه وظائف ملی و تاریخی ای را که باید انجام میداد فراموش نموده و آنرا مسؤلیت خطیر توده های ازمردم می شمارند . !!