آرشیف

2024-4-18

دوکتور صلاح الدین سعیدی

ماقربانی ایم!ً
ما قربانی ساده ګی های سیاسی و همسایه های مکار و دسایس دیګرانیم!
هست مواردیکه از صداقت نادرست و غلط مهمان را کلید اطاق خواب خود را نیز دادیم!
آیا میدانید در بیش از ۷۰ سال روسها بستر دریای مشترک سرحدی را به خلاف تمام موازین جهانی  پایین بردند، خود از آن تونل زدند وآب  را بردند و ما را دشتهای خشک باقی ماند!
آیا میدانید به آقای ح کرزی چرا ایرانی های پول به خریطه به نام دوست یابی دادند و جناب حامد کرزی مدعی است که هیچ خیانت به این اساس نه کرده!
من بر میشمارم: پول ایراني برای نصب تورن اسماعیل به حیث وزیر ۱۲ سالهٔ آب  و برق و اسماعیل را که از اسارت طالب، جانب ایرانی، آزاد ساخته بود، حد اقل حد اقل یک خوشخدمتی کرد و آن اینکه یک ، بلی یک پروژهٔ استفاد از آب و مواد خام افغاني را که ایران راذناراضی سازد و ممکن ضررش  به ایران متوجه میشد، روی دست نه ګرفت و اجازه نداد.
بابا چه ګفتی، پول به خریطه داده شده به ح کرزی و چه ربط به وزارت آب و برق و باز پروژه های آب و برق به جانب مناطق همسایهٔ ما به ایران، داده شده به باز آقای حامد کرزی و …
پروژه های  آب و برق  جناب تورن اسماعیل در موارد به منابع و کمپنی های متعلق به ایران داده شده و این کمپنی ها هدفمند، هیچ کاری درین موردنه کردند و سنګی بر سنګ اعمار درین عرصه نه ګذاشتند! بلی این مسایل سخت مرتبط و رابطه دارند.
ما قربانی حداقل سادګی های خود و خیانت های  حکام ایم.
این لست طویل و عریض و خیانت های در حق افغانستان و جانبداری امریکا به نفع پاکستان و ایجاد سرحدات پاکستانی در داخل خاک افغانستان به زور آمریکا و …
این همه و همه ثابت میسازد که ما قرباني و دستپاک شدیم و هنوز هم به حال نمی آيم! شهادت جنرال رازق ها به همین سلسله میباشد!
ما را به جان  هم به نام قوم و زبان انداخته أند و انداخته شده ایم و دهن ما از سوالګري به جهان پاره شد، در کشتن برادرن دست باز داریم ولی غیرت ما غیرت ما ولې سؤالګری ما سوالګری ما. این چه غیرت و این  چه همت!؟
حق میګویم، ولی تا همان حدیکه به نقص  شخصی ما نباشد!
الهی هدایت نیکی کن! آمین
داکتر صلاح . سعیدی