آرشیف

2017-3-8

گل رحمان فراز

||مارشال، مرد آزاده و فهیم دور اندیش||

مارشال صاحب محمد قسیم فهیم

¤ حدوداً سه سال از رحلت آبرومندانه و پر افتخار رهبر آزاده و قهرمان عدالتخواه مارشال صاحب محمد قسیم فهیم می گذرد و در طی این دو سال هر روز بیشتر از روز پیش اندیشه های ناب آزادگی اش وسعت یافته و جهانگیر می شود و بینش جهانی را بخودش معطوف می دارد، همان طور در افغانستان نیز با توجه به آغاز وخیم شدن اوضاع کلی افغانستان از زمان رحلت مارشال صاحب، یادش گرامی تر و اندیشه اش پر شکوه تر برگزار مجلس میآید و مردم با دیدن نا بسامانی های دولت مردان و مقایسه ایشان با عملکرد مارشال صاحب فقید، زیاد تر وجدان خویش را به مارشال فهیم شناسی اتکا می دهند.
¤ اندیشه ی مارشال فهیم فراگیر شده است و هر کدام از طبقات جامعه؛ چه مرد، چه زن، چه پیر، چه جوان، چه بیکار و چه محصل همیشه اندیشه ی شان را به سوب مکتب خانه ی مارشال حرکت می دهند و از افکار جانانه اش تقدیر و حمایت می کنند.
ابر مرد تاریخ قسیم فهیم یگانه کسی بود که از حیرت افکار بی مثال اش ملقب به "مارشال" از طرف شخصیت شناسان گردید و با رفتن اش برای همگان نشان های بارز مردانگی، خرد دوستی، فداکاری و همدیگر پذیری را از خود بارز داد.
¤ زنده یاد قسیم فهیم نه تنها لقب مارشالی و معاون ریاست جمهوری را از آن خود کرده بود، بلکه به نزد همگان شخصیت قابل اعتماد، پدر مهربان، دوست با وفا، همدم مرد (وجه تسمیه)، مجاهد مبارز،  عالم دانا، مارشال فهیم، رجال با سخاوت، انسان دور اندیش و رهبر قابل افتخار و قابل اعتماد دارا می باشد.
¤ از جوانمردی های جناب مارشال در اکثریت حالات و از لابلاي قصه های رهبران جهادی می شنیدم و اغلبا مایل به چشم دیدن بخشی از فعالیت هایش بودم که بصورت کلی به توانایی و دور اندیشی جناب مارشال پی ببرم که حالا برایم همه چیز هویدا گردیده است. 
¤ مارشال فقید، بنیاد گزار اساس و پایه ی جذب و انسجام جوانان در زیر یک چتر بنام مجمع ملی جوانان افغانستان بوده است و اگر جوانان به اهمیت این کانون همه شمول فکر کنند و در افکار شان تعمق نمایند، به درستی ابتکار و دور اندیشی فکر جناب مارشال را خواهند دید.
¤ از مردانگی، فهم، شجاعت، صداقت، اسلامیت، تجربه، دور اندیشی، خیر اندیشی، خیر خواهی، مهربانی و استوار بودن شخصیت مارشال صاحب همگان گواهی می دهند و کتاب ها در این رابطه پیشکش پیش حضور مطبعه ها گردیده و آغوش کتابخانه ها به گرمی مارشال شناسی را پذیرفتند و مارشال فهیم دوستی و ملحق شدن در مکتب خانه مارشال فهیم را افتخار دانستند.
¤ مارشال قسیم فهیم یگانه کسی است که از خود شخصیت اسطوره یی بجا گذاشت و زندگی پر فراز و فرود خود را ثبت کتاب چهره های ماندگار تاریخ و جهان نماید که خود برای افغانستان افتخار است، هرگاه افکار خردمندانه افلاطون را در "جمهور افلاطون" ببینیم، هرگاه از داشته های کتبی "سیاست ارسطو" شروع کنیم، از دکارت به خلقت و ماهیت اصلی موجودات دید فلسفی را درک کنیم، از بودا آیین انسانیت را جستجو کنیم، از چگوارا ایثار بر راه وطن، آزادی و انقلابی شدن را سر مشق قرار دهیم، از آدلف هیتلر تعهد و عمل را شعار قرار دهیم، از شکسپیر اندیشه تأسیس مکتب های عالمتابی را بگیریم، از ناپلئون بناپارت انگیزه آزادی خواهی را تقلید کنیم، از انیشتین یاد بگیریم که چگونه با دیدن به مواد هستی، موارد اختراع نماییم، از نیوتن فزیک را غنامند بسازیم و از سقراط بیآموزیم که چگونه با حلقات روشنگری جهان را به حیرت بیادازیم و جهل را ریشه کن کنیم؟!، مبالغه نیست که از مارشال فقید می توان آئین هم گرایی، مردانگی و مقاومت را سر مشق زندگی خویش قرار داد.
¤ بدون شک، در زمان حیات مارشال فقید چالش ها و مشکلات فراوان همانند چالش های پی در پی و همزمان امروزی حکومت وحدت ملی پیش آمد، اما روش های مدیریتی، کنترول و دریافت راه حل چالش ها مختلف و متفاوت تر از حالی بود. آن وقت ابر مردی در این مرز و بوم عرض اندام نموده بود که مشکلات گره شان را در مقابل وی گسیخته می ساختند و خود راهگشا و مشکل گشا بود اما حالا که وی را نداریم، و فقط یادی از شهامت اش باقی است. 
¤ من به عنوان یک جوان این دیار، از پالیسی، دور اندیشی و برنامه ریزی های جامع مارشال فقید برای جوانان و آماده سازی زمینه های رشد برای شان تقدیر می نمایم و بر روح پاک شان بخاطر این ویژگی همیشه درود می فرستم و از خداوند برایش طلب آمرزش و سهولت آزمون قبر از خداوند متعال تمنا دارم.

با احترام
گل رحمان فراز