آرشیف

2024-5-11

محمد اسحاق ثنا

مادر
ای مادر من فرخ و آباد بمانی
پر خنده به لب خرم و دلشاد بمانی
باشی چو چمن خرم و دلشاد به هر فصل
با قدر رسا هم سر شمشاد بمانی
از تیر حوادث نرسد بر تو گزندی
از بند غم و فاجعه آزاد بمانی
اینست دعا بهر تو مادر به زبانم
همواره مصئون ز بند و بیداد بمانی
امروز بنام تو مبارک بود ای مام
دور از همه غم ها به دل شاد بمانی
نام تو ثنا خواهد در صفحه ‌ی گیتی
با (مخفی)۱ و هم (نادره)۲ هم زاد بمانی
محمد اسحاق ثنا
۱ مرحوم شاه بیگم مخفی بدخشی شاعر پرآوازه کشور
۲ نادره شاعره‌ی نیمه قرن نزدهم