آرشیف

2017-5-16

محمد اسحاق ثنا

مادر

اين همه گفتار و أشعارم ازوست
رونق بازار و گفتارم ازوست 

مى پسندم هركه دارد خلق خوش
نفرت از دون همتان دارم ازوست

مهربانان را چو جان دارم عزيز
زشت را حرفى كه بيزارم ازوست

روز و شب پرورده ام با خون دل
آنچه در دنيا كه من دارم ازوست

آنچه زيبا در نظر آيد به چشم
هر چه مى بينم پندارم ازوست

خوش ندارم منصب و جاه و جلال
خاكسارم آبرودارم ازوست

من " ثنا " جز اين نميگويم سخن
كار من رفتار و كردارم از اوست

——
محمد اسحاق " ثنا "