آرشیف

2017-12-4

غلام مصطفی بایدار

لویه جرګه چرا؟! و چرا بر سر آن غوغا، جلسات و تظاهرات وجود دارد؟!

نمیخواستم چیزی بنویسم ولی بعد از حدود سه سال میخواهم کمی درد دل کنم…

چرا امریکا ومامورین شان درارګ از تدویر لویه جرګه هراس دارند؟!

• سرنوشت سیم خاردار برخط دیورند، خندق و دروازه ، خاموشی شوری امنیت، ارګ، رسانه ها چی خواهد شد؟

• سرنوشت اردوی ماشینی، اربکی که فقط افغان کشی دارند ولی درمقابل هزاران راکت پنجابی خاموش اند چی خواهد شد؟!

• سرنوشت انتقال داعش از سوریه به افغانستان بخصوص ژنو ساید پښتون ها درشرق وجنوب شرق ، وزیرستان چی خواهد شد؟!

• سرنوشت قرارداد ختم شده ای فاعل ومفعول امنیتی با امریکا چی خواهد شد؟

• سرنوشت تفاهم نامه ای استخباراتی با دشمن (پنجابی پاکستانی) چی خواهد شد؟!

• سرنوشت قاتلین چهارراهی زنبق، شاه شهید، حمله به شفاخانه سردار شهید داوودخان، حمله به پولیس حمله به اردو درمزار … سقوط کندز چی خواهد شد؟

• سرنوشت قاچاق هیرویین درهلمند، قاچاق انسان درشمال ، قاچاق اسلحه درشرق و مافیای تیل درغرب چی خواهد شد؟

• سرنوشت مجرمین جنگی بخصوص قاتلین دشت لیلی، قاتلین افشار و بخون و خاک کشاننده های کابل چی خواهد شد؟!

• سرنوشت عدالت انتقالی ،غارت کننده گان سرمایه های ملی و فروشنده گان اسلحه ای اردوی ملی چی خواهد شد؟!

• سرنوشت خاینین در امنیت ملی، شوری امنیت ، متقلبین در پارلمان و مامورین دست به سینه سفارت امریکا درارگ چی خواهد شد؟!

• سرنوشت ۱۰ سال فعالیت بیهوده ای شوربای عالی صلح چی خواهد شد.

• سرنوشت مافیای زمین وغاضبان جایداد های شخصی ودولتی چی خواهدشد.

• سرنوشت چور عواید ملی، ادامه ای وظایف خاینین و دزدان در وزارت خانه ها علی الخصوص درسکتور امنیتی و وزارت خارجه چی خواهد شد؟!

• سرنوشت این قانون اساسی ساخت امریکا که نه کاملا اسلامی است ونه کاملا مدنی و مطابق شرایط افغانستان چی خواهد شد…

• سرنوشت پارلمان غیر مشروع با بیش از شصت تن نماینده ای تقلبی اش چی خواهد شد… که هرروز بجز فساد وخیانت کاری ندارند والاغ خانه ی مردمی بیش نیست و بجز خیانت به چیزی رای نمیدهند چی خواهد شد…؟

• سرنوشت حکومت ناکاره ای ساخت جان کیری با وزیران سرپرست وخایین اش چی خواهد شد؟

• وبلاخره صدها چرای دیگر….

بلی ملت گوسپندی که کمرشان را اقتصاد شکستانده، فکر و ذهن شان را رسانه های مزدور وسیاسیون ناکاره مصروف کرده وهرروز درخواب خرگوش خواب هستند درچنین شرایط با هرچیز بازی با ریش بابا نیز بازی…

سوال اینجاست چرا میخواهند لویه جرگه را مسخره سازند وچرا مهره های دیروزی به ضد بادارشان قدعلم کرده اند وتحت نام جرگه ای عنعنوی جمع وجور میشوند ونوکران (مامورین) امروزی اشغال مانع شان میشود… 

افغان ها باید بدانند که چرا شرکای جرمی حکومت قبلی وامروزی میخواهند بازی موش وپشک به راه انداخته و مردم را باهیچ مصروف کنند ، سوال اینجاست؟

• لویه جرګه درکدام شرایط وتحت کدام حالات خاص دایر میشود؟

• اشغال امریکایی وناتو، بشمول پیشروی دشمن پاکستانی تا چی وقت ادامه خواهد داشت؟

• فساد اداری، خاینین و قاتلین مافیایی تاچه وقت برمردم حکومت کرده به بگرام به سلامی بادارشان میروند؟!

• لویه جرگه ها توسط کیها دایر میشود، درشرایط اشغال تصامیم و فیصله های این جرگه ها چقدرعملی است؟! وکدام موش حاضراست تا زنگ را بگردن گربه آویزان نماید.

• چرا میخواهند با تمامی ساختار ها وارزش های ملی افغانها بخصوص لنگی، واسکت، لباس، فرهنگ، جرگه، عنعنات  مردم بازی طفلانه کنند وعده ای خودرا نماینده ای اقوام شریف پښتون، تاجک، هزاره، ازبک،… وامثالهم قلمداد کرده به تعصبات سمتی ،مذهبی ولسانی دامن بزنند ولی شبانه از سفارت خانه ها دستور بگیرند..

….اینکه ارزش لویه جرگه چیست؟ و درکدام شرایط تدویر میشود وقانون اساسی ساخت امریکا درباره اش چی حکم میکند، کیها تاکنون ازان به عنوان عنعنوی یاد میکنند وتشکیل اش را کی رهبری میکند، کی انرا تمویل میکند، نشان خاینانه ای انرا کی ساخته است؟… لویه جرگه کدام صلاحیت ها ومسولیت هارا دارد… …بحث علیعهده است…

اما سوال برانگیز است که چرا حکومت دست نشانده ای سفارت امریکا بشمول سفارت امریکا از تدویر لویه جرگه میترسد…

• ایا جرگه به خروج قوای اشغال گر امریکا وختم اشغال فیصله خواهد کرد؟

• آیا جرگه به ختم قرارداد یکطرفه ای امنیتی فاعل ومفعول با امریکا وفسخ تفاهم نامه ای خاینانه ای استخباراتی با دشمن پاکستانی فیصله خواهد کرد؟

• آیا جرگه به ختم حکومت نامشروع وتقلبی وانحلال پارلمان ونظام شاهی مشروطه به رهبری کرزی فیصله خواهد کرد؟!

• آیا جرگه درمقابل سیم خار دار دشمن پاکستانی بر سر خط دیورند ودفاع مشروع ازحاکمیت ملی، تمامیت ارضی افغانستان در عدم موجودیت حکومت مشروع وملی که وظیفه اش دفاع از سرحدات واقعی است فیصله خواهد کرد تا با دشمن پاکستانی وقت جنگ راکت با راکت رسیده وتاسرحد اتک باید خاک خود دوباره تصاحب کنیم وملت خودرا از اشغال بیرق منحوس پاکستانی (اولاد حرام انگلیس) الی جهیلم-مارگله و گوادر نجات دهیم.

• آیا جرگه در مورد سرنوشت صلح با مهره های سیاه شطرنج اشغال که از سفارت شان برای نا  امن سازی معاش میگیرند وتوسط اشغال تمویل، تجهیزو الی هدف به خاطر حملات تخریبی، انتحاری، انفجاری وترورستی رسانیده میشوند چی فیصله خواهد کرد وسرنوشت شورای به اصطلاح عالی صلح وکمیسیون به اصطلاح حقوق بشر که ژنوساید پشتون را نه دردشت لیلی دید ونه هم در ۱۵ سال اخیر دید ونه امروزمی بیند.

• آیا جرگه درباره ای قتل عام، به زندان کشانیدن کودکان پشتون ها توسط عمال اشغال به اسم اربکی، داعش، اردوی ماشینی، امنیت لندغری، شوری امنیت وارګ سفارت امریکا چی فیصله خواهد کرد، ایا جرګه از تخریب مکاتب، مدارس و تاسیسات عام المنفعه در مناطق پشتون نشین جلوگیری خواهد کرد؟

• آیا جرگه از انتقال مهره های سیاه شطرنج اشغال از قتل عام جنوب، جنوب شرق و شرق به شمال و شمال شرق کشور در لباس داعش، طالب و امثالهم جلوگیری خواهد کرد ویا بازهم شاهد دشت لیلی دیگر توسط قاتلین دیروزی خواهیم بود؟

• آیا جرگه درقبال حادثه ای کندز و بمبارد شفاخانه ای ملکی (جرایم جنگی امریکا درافغانستان) چی فیصله خواهد کرد وبکدام محکمه ای بین المللی شکایت خواهد کرد ویا ناظران بین الملل  توسط سفارت امریکا به افغانستان راه داده نمیشوند؟ تا بشکل مستقل دربرابر قتل عام ، تخریب خانه ها، هزاران بمب و مادربمب ها، استعمال و تست اسلحه ای کیمیاوی ونیمه کیمیاوی ذروی به خانه های مردم به عنوان جنگ باتروریزم که خود انرا تمویل وتجهیز میکنند وبه پاکستان به قرارداد داده اند و سالانه ۵۰۰ میلیون دالر از بودیجه ای کانگرس تمویل اش میکنند چی فیصله خواهد کرد؟!

• وایا جرگه در قبال شهیدان  ملت واطفال، مردم  افغانستان که در اردوی ماشینی،پولیس، اربکی شهید میشوند ویا به اسم طالب، مجاهد، اشرار، ترورست، داعش توسط تروریزم حکومتی و مشوره ای خاینانه ای شوری به اسم امنیت بقتل میرسند چی فیصله  خواهد کرد…

• و بلاخره آیا جرگه خواهد توانست منافع ملی ، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، دوست ودشمن را به شمول خیانت وخدمت به ملت افغانستان تعریف کند تا بلاخره بدانیم با کی می جنگیم وبرای چی می جنگیم . … وچرا با تمامی لاف وپتاق مان روس کافر را با جهاد ومقاومت شکست دادیم ولی کشور را به ۷۲ مملکت حواله کردیم واز اردوی قراردادی حکومت حرامی دشمن پاکستانی وپنجابی میترسیم … چرا دیروز بمب اتم روسیه را  با تمامی سلاح های شان بشمول تانک، طیاره، رونا، سکارت، اوراگان نمیدیدیم ولی امروز از راکت و تانک در دروازه ای ساخته شده در تورخم بواسطه ای دشمن میترسیم…  و چرا دیروز در برابر روس جهاد میکردیم ولی امروز درقبال اشغال وقتل عام وبمبارد حدود ۴ هزار بمب نیمه ذروی امریکا خاموش هستیم ودرمقابل راکت پرانی دشمن پاکستانی از سلاح ناچل اش میترسیم وکلدار را تا سروبی اجازه داده ایم ودرخوست جاده ها را به اسم شان میسازیم وده میلیارد دالر تجارت با انها قرارداد میکنیم…

سوال دیگر اینجاست که چرا ارگ نشینان از شهرک عینو مینه، کابل بانک و برکناری افراد وابسطه به کرزی و جمعیت برای گرم کردن اذهان عامه استفاده میکنند وگاه گاهی با دوستم گلم جم وگهی با عطا ممد چور شاخ بشاخ میشوند و هم افراد رانده شده ای چون نبیل، داوودزی، پیغله سپنتا، دوستم ، امرا…ناصالح، مسعودیزم، بد رامیزم خراسانی تجزیه طلب، و بازماندگان حبیب … کلکانی وامثالهم گاهی برضد حکومت شریک جرمی شان قد علم میکنند ومردم وملت را باهیچ مصروف ساخته وهمانند سگ های که به استخوان میجنگنند بین هم به پرخاش میپردازند…. سرنوشت ملت بیچاره چی خواهد شد واین مردم اخر چی خواهند نمود؟!

صدها چرای دیگر…

اگر از دسیسه سازی های اداره ای امنیت لندغری  بی کفایت و چال های استخباراتی شوری امنیت و مامورین خایین ارگ سفارت امریکا زنده برامدم و یا زندانی نبودم ادامه این مقاله را مینویسم…  به امید اینکه دیگر اردوی ملی داشته باشیم تا با دشمن پاکستانی جهاد کند نه اینکه درقریه جات من پشتون کشی به اسم طالب وداعش وتروریست کند … به امید اینکه دیگر پښتو زبان زندان وگورستان نباشد ، به امید اینکه دیگر کسی افغان خود را انتحاری، خودکفان، طالب، قبیله گراوفاشیست خطاب نکرده ونه هم کسی قهرمانان من چون غازی وزیرمحمداکبرخان، شهید سردار داودخان و غازی امان الله خان را تخریب نکرده بجای ان جواسیس انگلیس رامجاهد ومسلمان قلمداد نکند… ونه هم دیگرشاهد مهره های سیاه اشغال به اسم طالب، داعش، مجاهد ومقاوم باشیم… چون تمویل کننده، تجهیز کننده، تخریب کننده، تعلیم دهنده ای غضب، خیانت، قتل، خشونت ، مافیای زمین، بی کفایتی وفساد اداره ای حکومتی، فروش سلاح اردو درافغانستان یکی است …. فرق نمیکند که پول ان دالر، پوند، کلدار، یورو، تومان، روبل، ریال…. ویا هم فکر انگلیسی با فتوی شیخ وهابی عربی توسط ملای پنجابی در سرزمین ام تزریق شود وشاهد جمعیت به اسم اصلاح و یاجماعت تبلیغی  و اشخاص چون ربانی، حکمتیار، محقق، سیاف، مجددی، کرزی، حنیف اتمر، اشرف غنی، …. وامثالهم باشیم… تا بیداری ملت…. و آزادی رسانه، اقتصاد، نظام، اردو، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ  بدرود….(خاینین که از قید قلم مانده اند …)

تا زمانیکه از آمو تا بحرهند و از پامیر تا گوادر و از جهیلم (اتک ومارگله ) الی مشهد شاهد یک واحد پولی، یک اردو، یک امنیت ویک پولیس، یک بیرق (سیاه، سرخ، سبز) ، یک سیاست، یک ملت  با منافع ملی وتمامیت ارضی وحاکمیت ملی با افتخارات واحد و ارزش های ملی  باشیم…تا ان زمان اگر زنده بودم واشغال پایان یافته بود… برایتان درباره ای آزادی خواهم نوشت…بیدار شوید!!! 

ملت ها تاریخ خودرا با خون مینویسند، با عرق وخون از ان دفاع میکنند… از خواب خرگوش برخیزید و وطن خود را خود بسازید و دیگر به سلطه ای خاینین ، شاه شجاع ها وعمال دست نشانده ای شان خود، ملت خودرا رهایی دهید…دارایی ۱۰ تریلیون دالری تان را به قیمت چهار طیاره ای بمبریک امریکا و ۸۳ میلیارد دالر مصرف عسکر اشغالگر ، قاتل کاوبای و مجرم جنگی نفروشید… ونه هم به دیموکراسی مافیایی وتروریزم حکومتی یا اسلام طالب، مجاهد، مقاوم، داعش و وهابی، جمعیت اصلاح، تبلیغی بازی بخورید… قران وحدیث صحیح متواتر منبع خوب برای اسلام است و هم تعریف منافع ملی ، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، حکومت ملی و دفاع از ان واعدام خاینین و مجازات قاتلین وغاصبین راه بیرون رفت از بحران کنونی…  بجای اقتصاد توریدی مصرفی به اقتصاد وبازار تولیدی ملی روی بیاوریدتا ازغلامی رهایی یابید.

نشر این مقاله درتمامی رسانه ها بشمول ترجمه ای ان آزاد است… سانسور ان اجازه نیست…مسولیت بدوش نویسنده است.