آرشیف

2014-12-25

عارف شریفی نژاد

لعــــل بدخشان

بنـازم مـــاه تابــانم قشـنـگ است
همان سـروِ خرامانم قشـنگ است
 
نــدارم طـــاقـــت دردِ فـــراقــش
دوای دردِ پنهــانم قشنــــگ است
 
بیـادش نالـــه ها کردم شـــب تـار
چـــراغ شام هجـرانم قشنگ است
 
او باشد دولـــت و عِـزّ و کمـــالم
وقار و شوکت و شانم قشنگ است
 
چویعقوب شَکوه ها کردم زهجرش
که آن یوســف کنعانم قشنـگ است
 
چــو پروانه بگــــردم دور رویـش
که آن شمــع شبستانم قشنـگ اسـت
 
دو چشمــانم ز هجـرش خیره گشته
دیـدارِ نـورِ چشمــانم قشنـگ اسـت
 
بدنبالش بگـردم شــــرق تا غــــرب
که آن آغـــاز و پایانم قشنــگ است
 
هزاران لعــــــل ها باشـند به دنـیا
ولــی؛ لعــل بدخشـانم قشنگ است
 
نچینـم یک گلـی از بــاغِ اغــــیار
گــل بــاغ عزیزانم قشــنگ اسـت
 
ننوشــم قطـــره آبی از دیگر جــا
هریرودِ خـــروشـانم قشنـگ است
 
نبویم عطـــر هـــا از مـــالِ مردم
که عطرِ عشقِ جانانم قشنگ است
 
شب و روز از فراقش گریه دارم
بیادش چشــم گریانم قشنـگ است
 
دعــــا خوانم برایـش عــارفـــــانه
که با او عهد و پیمانم قشنگ است
 

عارف شریفی نژاد
شهر چغچران – غور
حمل ١٣٩١