آرشیف

2018-1-18

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

لطف حکومت مرکزی در تقرر الحاج غلام محمد پیمان در پست معاونیت مقام ولایت غور

ما غوری ها اخیراً با اطلاع این منظوری بر خود می بالیم که بالاخره حکومت دارد مارا می شناسد. از میان کاندیدان شخصیتی را برگزیدند با سی سال سابقۀ کار در مربوطات مقام و لایت غور. به من اجازت فرمایند تا به نمایندگی از شما از ارگان های محترم محل قدردانی به عمل آوریم واز شما هموطنان غوری مان آرزو بریم تا گسترده و وسیع حاجی صاحب پیمان را در مقام  معاونیت ولایت غور همکاری خود ها را دریغ نفرمایند. یک بار دیگر به حاجی صاحب پیمان که موفق اند موفقیت، همدیگر پذیری و سلامتی افق های روشن حیات به ایشان از بارگاه رب العزت توانا و دادگر آرزو گری نماییم. موفق باشید جناب حاجی صاحب پیمان. امید واریم غور آسیب پذیر را در عرصه های انکشاف معاون محکم و غور پذیری باشید مر والی غور را. یک بار دیگر به شما موفقیت آرزو می کنم. 

یعقوبیان فیروزکوهی