آرشیف

2020-5-5

رفعت حسینی

لبخندۀ متلاشی

 
بانوی عشقِ همیشم
لبخنده ات زچی متلاشی شد؟
 
[
 
زانبوهِ بوسه های تواینک
تنهاغبارِیادباقیست
درتوچی روی داد ؟
 
[
 
من شاخه هام شکستند
و ریشه هام
با تبرِدرد پرچه پرچه شد !
 
[
 
لبخندهء تو ناپدید چرا گشت؟
بانوی عشقِ حال وهمیشم!
 
برلین ،
دو هزار وهژده
(
(