آرشیف

2018-6-7

دوکتور محمد عابد حیدری

(كانديدي آقاي احمد سعيدي در انتخابات ولسي جرگه قطعي شد )

چند قبل در سايت جام غور يادداشتي تحت عنوان فوق توسط آقاي داريوش جواد به نشر رسيده بود كه واقعا حاوي خبر خوش و پيام اميدواركننده بود٠ نويسنده خبر إز كانديدا بودن محترم احمد سعيدي در انتخابات پارلماني داده است٠از ديد أين قلم موضوع اميدواركننده أنست كه  بقول آقاي جواد ، وطنداران در كابل جلسه اَيرا داير و در ان ساير نامزدان احتمالي انتخابات كه تعداد شان را ذكر نكرده ، باتفاهم بخاطر جلوگيري إز تقسيم شدن رأي وطنداران، إز كانديداتوراي  خود بنفع آقاي سعيدي منصرف شده اند٠ إز محترم جنرال محمد نيكزاد بطور مشخص اسم برده شده كه در مرحله نخست بر كانديدا كردن خود تاكيد داشته ، اما در نهايت  آقاي نيكزاد نيز به نظر وطنداران پايتخت نشين تمكين نموده ، حاضر شده إز اشتراك در انتخابات بيشرو منصرف شود٠باور بر أنست كه اقدام خير انديشانه همه دوستانيكه بفكر كانديدا كردن بوده وبخاطر إيجاد همدلي و اتحاد  بين وطنداران غور مقيم كابل به نفع بك  نامزد كنار كشيده اند ؛ ستودني است و إنشاءالله با اين اتحاد و همدلي  زمينه رَآه يابي نامزد احتمالي شان به پارلمان را يقيني خواهند ساخت٠
وطنداران عزيز مقيم كابل، أعم إز علماي بزرگوار دين، شخصيت هاي علمي – اكادميك ، أسانيد بزرگوار دانشگاه ها، دانشجويان عزيز ، جنرالان، افسران و سربازان قهرمان ، شخصيت هاي كرانمايه سياسي و اجتماعي ، اعضاي بنيادهاي فرهنكي و اجتماعي ، و در يك كلام ، همه همشهريان محترم أعم إز مرد وزن ، تصميم شما قابل قدر است ٠ اتحاد و همدلي ضامن پيروزي و رسيدن به منزل گاه  مقصود است و أنشالله با أين يكپارچگي تان به هدف مقدس تان نائل ميكرديد٠ صحت، موفق و سربلند باشيد٠ بأمهر  

سعادتخواه تان دكتور محمد عابد حيدري
جوزا ١٣٩٧ خورشيدي