آرشیف

2022-12-6

نظیر ظفر

كار ما نيست

 

ريا  در   پارسايي كار ما نيست

تشبث در خدايي كار ما نيست

 

به آدم ها   هميشه عشق دارم

ولى    ادم   ربايي كار ما نيست

 

 ز خوبان  وصل     باشد ارزويم 

ز مهرويان جدايي كار ما نيست

 

به اهل   دل   تقرب      مينمايم 

به  نا كس  آشنايي كار ما نيست

 

اگر  دل داده ام      عيبم مداريد 

چرا  كه   دلربايي    كار ما نيست 

 

وفا باشد   هميشه      مشرب ما

به والله   بى وفايي   كار ما نيست 

 

قناعت    گنج    ما   باشد  به د نيا 

فقير استم؛   گدايي   كار ما نيست

 

12/03/22

 نوشته نذير ظفر