آرشیف

2018-7-4

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

قومندان امنیه جدید را به پرسونل قومندانی امنیه غور درشهر فیروزکوه معرفی فرمودند.

دیروز درحالیکه والی مقام ولایت غور وریس محترم امنیت ملی غور درجلسه که به افتخار ورود قومندان امنیه غور برگذاز نموده بوده اند حضور به هم رسانیدن وقومندان محترم امنیه غور را که تازه وارد غور شده بوده اند طی محفل شاندار با پرسونل قومندانی محترم امنیه غور به معرفی گرفتند سخن رانان قومندان جدید امنیه غور را ضمن خوش آمدید موفقیت های وظیفوی به ایشان از بارگاه خداوند گار عالم وآدم آرزو بردند !!!

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی