آرشیف

2020-6-7

رفعت حسینی

قلقله یی بنام: پسا ساختارگرایی درشعر مدرن افغانستان

در محدودهٔ سالهای دهه چهل خ ادبیات چیان بسیاری درنشرات فرهنگی /ادبی ایران ودربخش ادبی روزنامه های کیهان و اطلاعات درزمینه هایی درپیرامون <ساختارشعر>می نگاشتند. واین  نوشتارها بیشترینه از ادبیات فرانسه/هسپانیا/آلمان رنگ وبوپذیرفته می بودند.

رفته رفته ، درشمارجریان های سیال دیگردوگروه مرجحتر بودند: 

۱.یااضافه تربه درونمایه ومفاهیم یک سروده متمایل بودند

۲.یا بواژه ها و«پرداخت شعر»که وابسته به کلمه ها وترکیب وبهم پیوستن واژه هامی باشد.

ساختاربرونی درشعروهواخواهانش، حرکتی درسرایش شعر درتبریز تهران کرمان یزد اصفهان رویانید بنام ساختارگرایی درشعر.(دهه چهل خ)

مگردرشعرنو،پس ازنیما ،نوعی شعری هم بوجودآمد بنام: موج نووسردمدار آن احمدرضا احمدی بود با چندین دفترچاپ شده و هواخواهانش.

یک شعراز احمد رضا احمدی:

«حقیقت دارد
 تو را دوست دارم
 دراین باران
 می خواستم تو
 در انتهای خیابان نشسته باشی
 من عبور کنم
 سلام کنم
لبخند تو را در باران
 می خواستم
 می خواهم
 تمام لغاتی را که می دانم برای تو
 به دریا بریزم
دوباره متولد شوم
 دنیا را ببینم
رنگ کاج را ندانم
نامم را فراموش کنم
دوباره در اینه نگاه کنم
ندانم پیراهن دارم
کلمات دیروزرا
 امروزنگویم
خانه را برای تو آماده کنم
برای تو یک چمدان بخرم
 تو معنی سفررا ازمن بپرسی
لغات تازه را ازدریا صید کنم
لغات را شستشو دهم
 آنقدربمیرم
 تا زنده شوم .»

/// 

واما درسالیان پسین یک اصطلاح بنام (پساساختارگرایی) دربین افغانستانی هایی که اکنون پناهنده درهالند هستند ودرسرکهای ادبیات و شعر گشت وگذارمیکنند، مودشده است.

درانترنت خیلی ساده میشود نبشته های افغان/هالندیها را،درین مورد ، که خیلی خیلی فراوان هم هست، خواندوخواندوخواند.

دوسه نکته خیلی مهم درین نگاشته ها سرودرک ندارند:

{پسا ساختارگرایی }درشعرافغانستان یعنی چی؟

چی مفهومی دارد این (پسا) پس از(ساختارگرایی) وبویژه درشعر افغانستان؟

وشاعران ساختارگرا کی ها بودندو کی هاهستند؟

ونمونه های شایسته ازسروده های دورهءبه اصطلاح ساختار گرایان وسروده های [دوره!!]{پسا} ساختارگرایی ،کدام شعرهای شاعران افغانستان هستند!