آرشیف

2015-5-29

مسعود حداد

قـنــد و چــــــای

میشود این ملک ویران ازجفای عین وغین
گربدین منوال باشد کار های عین وغین

شد تقلب ته بنای پایه های سست شان
چون حبابست اعتبارابتنای عین وغین

ازرسوم وعنعنات ملک خود بیگانه اند
جان کری گردیده حالاآشنای عین وغین

آنقدرازدیده ها پنهان وهرجایی شدند
جن به آسانی نیابد رد پای عین وغین

هرکسی درهرکجای هست پیهم میزنند
مشت لعنت بردهان هردوتای عین وغین

هست وبود ملک مارابی حساب بلعیده اند
کمترازدوزخ نباشد اشتهای عین وغین

می شتا بد مثل آهو دربیابان هوس
پیکپ ضد گلوله زیر پای عین وغین

ای بشردوست! دربگیری دل کفانگ کردی ام
عین وغین راازکجا کردی؟ برای عین وغین

شاعرا ! کام ودهانت ازشکرلبریز باد
زهرخواندی بهرملت قند وچای عین وغین

28 می 2015