آرشیف

2014-12-30

محمد داود پیمان غوری

قـلـب فــگــــــــــــار

من امروز از تو دور وبیـقــــــرارم
 بیا یک شب بخوابم ای نـــــــــگارم
 
همیشه هوش وروحی من توهستی
به جـــــــــــــز از یاد تو کاری ندارم
 
زدی تیری زمژگا نت عــــــــــــزیزم
اصابت کرد ، با قلب فـــــــــــــــگارم
 
که من گشــــــــتم مثال روح بی جان
بیا و خود ببین این حـــــــــــال زارم
 
شوم روزی وصیل باغ عـشـــــــقت
محبت را چو گـــــــــــل درآن بکارم
 
زمستانی اگـــــــــــــــــرآیی به پیشم
معــــــــــــطر چون شود فصل بهارم
 
پریشان کن گیسو بــــــــهر«پیمان»
که روشن گردداین شبـــــــهای تارم