آرشیف

2016-11-2

قــــــــــــرآن
قرآن 351 را حکم قرار دهیم  آل سعود خائن 892 -351 قرآن = 541 فتنه ها 541  آل سعود 171+370 شیطان = 541  حجاج بیت الله  باز عبرت نمی گیرند حج واقعی جهاد با آل سعود است ای کاش به این حرامی آل سعود همان آل شیطان 370به ابجد شیطان 370 +171 آل سعود = 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپاخیزند به ابجد ظالم 971-430 مقصر =541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 مرگ کافر 541 آفت کلی 541 عداوتین 541 قاتلی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر 541 اهله شر 541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 صد فدایی اگر حمله می کردند آل سقوط را باد می برد شیطان را باید در هر حالتی سنگ زد سه شیطان ابوبکر عمر عثمان که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند ابجد ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان =74 اینم حدیث 74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 
مکتب اهل بیت محمد 66 الله 66+66= 132 اسلام 132 با لاترین مکتب الهی الله92محمد 92 یعنی2ضربدر9= 18ذالحجه"غدیرخم 18+ 18الله=36جانشین محمد36 +36=72شهدای کربلاء72+72=144اسلام به ابجدکبیر وصغیراسلام میشود144ضرب 12امام درخودش میشود 144محمد 92+18ذالحجه"غدیرخم =110علی110 ولی دین 110دین الهی110نگین110دین الهی110جلوه الله110 ماه دین110باادب اهل دین110نان جو110نمک 110  محرم 288+385شیعه =673-541 عمر ابوبکر =132 اسلام 132 محرم است که اسلام را زنده نگه میدارد 64دین 64تنها دین بحق الهی 64+64 دین=128حسین128کلیددین128دین خدا 669-541 عمرابوبکر=128حسین  کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین128 کلید دین 128کعبه سنگیست که ره گم نشود حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست یک تار موی قائم صاحب کعبه به هزارکعبه نمی دهم  128امام الهی 128جان دینی128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128امام الهی 128 جان جهانی128 حسین128 با الله هو مدد 128 امام همام 128 امام ماه 128 به یا علی 128 یا به ماه دین 128 با اهله جمالی 128 یا دین ناب 128 با امید دینها128 با دین مذهبی 128 حسین یعنی حما سه ساز دین حسین یعنی حم سین نون والقلم و ما یسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت درجهان حم سین حامی محمد سیرت نوح حسین کشتی نجات128حسین128امام الهی128محبوب دین ها 128با محبوب الله128 گل زمان 128حسین128به طبیب زمان128 کلید دین 128امام الهی128 حسین128در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار{محمد {فاطمه} چهار علی}  دو حسن حسین جعفر موسی که در راه است انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ583 أَحَدَ عَشَرَ583 محمد علی فاطمه  حسن حسین583 عاشوراه 583کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت اگر دین شما امام الهی جان الهی و کلید دین ندارد دین شما به درد عمت میخوره مثل عمر که عمش مادرشم بود  شهید نماز33+33=66 الله 66+66=132 اسلام 132 اسلام 132+64دین=196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196 دین اسلام 196   پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط شیعیان قائم آل محمد علی اهل نجات دین555-541 عمر ابوبکر= 14 معصوم  خانواده پیامبر اعظم محمد (ص) پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385شیعه 385 شیداء 385 شهید الله 385 اسلام واقعی الله 385بدین واقعی اسلام 385 196شیعه یعنی چه شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی قول هو الله احد در دل هر زره باشد نورحق شیعه یعنی لا اله الا الله166+92 محمد +110 علی +17 رکعت نماز = 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+82 مهدی امام +11 امام شهید = 385 شیعه یعنی با آل قرآن 385مرد عالم 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام385 فلسفه دین الله 385 به ابجد اهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 عاشوراه 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385 شیعه 385 و دشمنان گمراه فرقه های 74 فرقه گمراه دین اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید درمسلخ عشق جزنکورا نکشند روبه صفتان زشت خورانکشندگرعاشق صادقی زکشتن مگریزمرداربود هر آنکه اورا نکشند36مرد الله36+36عرش الله 36=72+72=144اسلام به ابجد کبیر و صغیراسلام میشود144ضرب12امام در خودش میشود144کلید دین 128حسین 128اسم محمد 25+اسم علی31+اسم فاطمه32 +اسم حسن15+اسم حسین25= 128حسین 128کلید دین 128امام الهی 128شهید نماز33+33=66 الله 66+66=132 اسلام132   تنها دلاور ونامدار جهانیان است {رسم الله راه الله} 638-541 عمر ابوبکر=97 کعبه97 = کربلاء 35+31 نینواء +31 عاشوراه = 97 کعبه97 +5 تن +12 امام +14 معصوم = 128 حسین 128 کلید دین 128 پیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد25فرقه شیعه25فرقه25آل الله 25با آل قرآن25 کعبه25کربلا25 آل الله 25شیعه25انسان کامل25اصل اسلام25دلاور 25مغزی 25دلاور25بسیجی25با حقی25ارباب جهان25باحقی 25شیعه25انسان کامل 25 انسان نمونه 25آل الله25 گنج دینه25اهل آسمانه 25 اصل اسلام 25 شیعه25خداوند در آسمانها ملائکه ودرزمین بسیجی هارا آفریددلاور25قهرمانا 25قدرته 25 اولین 25به مکتب25ال الله25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 با آل قرآن25 آل الله25شاه مردان 25ارباب جهان25 شاه مردان25 اصل اسلام 25شیعه25کعبه25 به ابجد کعبه 97 +13 رجب تولد مولاء در محراب کعبه=    110ولی دین 110دین الهی 110 علی 110 جلوه الله110 ماه دین110 به ابجد کعبه 97 {رسم الله راه الله} 638-541 عمر ابوبکر= 97 کربلاء 35+31 نینواء +31 عاشوراه = 97 کعبه97 +5 تن +12 امام +14 معصوم = 128 حسین 128 کلید دین128{رسم الله راه الله} 638-541 عمر ابوبکر= 97 کربلاء 35+31 نینواء +31 عاشوراه = 97 کعبه97 +5 تن +12 امام +14 معصوم = 128 حسین 128 کلید دین128
به ابجد صغیر اشهد ان محمد رسوالله 66 الله 66 +66=132 اسلام 132 بدین الله 132 به ابجد اسلام 132 بدین 66+66 الله = 132 اسلام132 +64 دین = 196 دین اسلام 196کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196امام کل دین 196 کلید بدین الله 196دین اسلام 196قلب اسلام196اسلامه مهدی 196امام کل دین 196 ضرب 14 معصوم196 دین اسلام196 میباشد196دین اسلام 196کلیدبدین الله196+189 دین با حق =385 شیعه بدین اسلام 583محمد علی فاطمه حسن حسین583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583با عشق علی 583 شبکه نور 583 کهیعص195+278حمعسق=473+110دین الهی= 583عاشوراه583شبکه نور583محمدعلی فاطمه حسن حسین 583 نماینده قرآن 511+72بدینها =583 نماینده قرآن بدینها 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583شجره های مهدی 583 امت اسلامی 583 اهل دین اسلام قرآن 583 شیعه بدین اسلام 583 این عدد نورانی را از راست بخوان 583 میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد
ابجد 5 تن آل عباء 583 محمد 92+110دین الهی +135 فاطمه دین الله +118 حسن +128 کلید دین حسین  = 583به عکس میشه 385 براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد {رسم الله راه الله} 638-541 عمر ابوبکر= 97 کربلاء 35+31 نینواء +31 عاشوراه = 97 کعبه97 +5 تن +12 امام +14 معصوم = 128 حسین 128 کلید دین128
به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 – 310 عمر =661 عثمان 661  – 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541 میباشد
به ابجدشیطان22مقصر22عمر 22ابابکر22نیرنگ 22دشمن اسلام22بدبختی22 عمر22ابابکر22 دشمن اسلام 22شیطان 22عمر22ابابکر 22مقصر22شیطان به ابجدفسادتباهی 563- 541 عمرابوبر فتنه ها=22شیطان22عمر22 ابابکر22بدبختی22 22حکومت الله34بیت الله 34ام القری34دین الله34آرمان الله34اهداف قرآن34راز الله 34سره الله 34براه الله34دین الله34بیت الله34نور الله34خانه شریف34ام القری34بیت الله34محراب مسجد34دین الله34+25 شیعه =59مهدی {هدف کل دین اسلام59چراغ روشنگر اسلامی59مهدی59}دین الله34عقل کل34ایام الله34حق اسلامی 34ایثارانسان34 عندالله34خانه شریف 34خانه مسلمین خانه علی34خانه محمده34بیت الله34دین الله34 ام القری 34بیت الله 34+25شیعه =59 مهدی59 به راه الله محمد59 یعنی 9+5= 14 معصوم اهل بیت رسوالله 47 اسلام ناب محمدی 47{نعمت ولایت47 روز واقعه 47 نعمت های اسلام 47+12 امام = 59 مهدی59 کوه الله دماوند 59سلامی به بزرگی کوه دماوند و اورست بروی قائم آل محمد بفرست  47 با نعمت ها الله«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده – 55) 55+55= 110علی110 دین محمد علی 110 ولی دین110 علی 110جلوه الله110 دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 از شما سئوال خواهد خداوند می فرماید لولاک لما خلقت الافلاک خداوند می فرماید ما همه دنیا و آخرت تمام افلاک را بخاطر فاطمه اهل بیت پیامبر آفریدیم پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگراز فرزندان دخترم فاطمه باشد رمز عدد 5 پنج انگشت داری به دست این نشان 5 تن است اصل مذهب ها اصول دین 5 است 14 بند انگشت داری به دست این نشان 14 معصوم شیعه است 5+5 = 10 فروع دین است ده انگشت داری با دو شصت این نشان 12 امام شیعه است  5ضربدر 5 = 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25 کعبه 25 انسان کامل 25 اصل اسلام 25 انسان نمونه 25 انسان کامل 25 شیعه 25 ارباب جهان 25 اصل اسلام 25نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر 25اصل اسلام 25 شیعه25کعبه 25فضيلت و اسراركعبه25شیعه25کربلا25کعبه 25حسینه25عرفا به تأسّى از آيات و روايات، براى كعبه فضايل و اسرار بسيار بيان داشته اند كه به اندكى از آن اشاره مى شود:
كعبه، مكانى كه خداوند متعال در شهر مكّه (بكه الله) قرار داده است. در روايات و كتب عرفانى آمده است: اوّلين قطعه خاكى كه در روى زمين ظاهر شده مكان كعبه بود و خداوند زمين را از اين ناحيه گسترانيد; از اينرو مكه را 34«امّ القرى»34+25 شیعه=59 مهدی {خانه مهدی}34ام القری 34 بیت الله 34حکومت الله34بیت الله34خانه شریف34ام القری34دین الله34نور الله 3434عقل کل34ایام الله34حق اسلامی 34ایثارانسان34عندالله34خانه شریف  34خانه مسلمین 34خانه علی 34 ام القری 34بیت الله 34+25شیعه=59 مهدی 59 ایشان از خانه الله 26بیت الله  روز 26 +26= 52 خداوند سال را 52 جمعه با 313 روز قرار داد 313+52= 365 روز سال مثل روز حقانیت جمال دل آرای قائم آل محمد{عج} قرآن ناطق هویداست ان شاء الله بزودی ظهور خواهد کرد سالار انبیاء مهدی {عج} از34خانه شریف34 ام القری34بیت الله 34+25شیعه =59 مهدی 59 یعنی 9+5= 14 معصوم اهل بیت رسوالله ناميده است.
نعمت ولایت47شجره مطهره}47آخرین امام دین47+12امام= 59مهدی 59آخرین امام دین اسلام 59حاکم دین اسلامی 59خلیفه اسلام الله59 اسلام حق ناب محمدی 59نوره الله محمد59 حاکم دین اسلامی 59خلیفه اسلام الله59 اسلام حق ناب محمدی 59 سیاست بحق اسلام الله59 آخرین امام دین اسلام حاکم دین اسلامی 59خلیفه اسلام الله59 اسلام حق ناب محمدی 59 به قائم ال محمد59وحدت اسلام 34 علیک 34به علم ابجد34مرد الله 34ارباب معرفت 34 بیت الله 34مرد الله34 بابنده الله 34 دین الله 34+34 معرفت=68 +68 معرفت دین الله =136 مومن 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136 مومن الله 202 محمد 92+110 علی = 202 اهل لا اله الا الله 202 مومن الله 202 علی 110+92 محمد = 202 مومن الله 202 محمد و علی جانشین بحق رسو الله میباشد روز قیامت از نعمت های دین الله از شما سئوال خواهد شد47 نعمت ولایت 47 روز واقعه 47 نعمت های اسلام 47 با نعمت ها الله47نعمت ولایت 47 باآیه های ولایته47نعمت ولایت «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده – 55) 55+55= 110 ولی دین 110 علی 110 عم 110 عم پسر عموی رسول خدا کیست صحر ابن عم وصی مصطفی حله پوشه هل اتایو انما  وارث گنجینه سره قضاء قابل تشریف قول لا فتی بت شکن در کعبه دوش مصطفی این مرتضی خاتم پای علی دوش نبی شیر خداست گفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جزحید رامیرالمومنین امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیست جانشینه خاتم پیغمبران مولاء علیست بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است   عم یتساعلون ان نباء العظیم الذی هم فیه مختلفون از شما سئوال خواهد شد نام شیعه چندین بار در قرآن آمده به قرآن رجوع کنیم بجز اهل بیت پیامبر آیه ای در باره فرقه های باطل دین یک آیه هم نیامده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارددین الله34+25شیعه =59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست این آیه 34حروف دارد34دین الله 34+34وحدت اسلام 34= 68+68معرفت دین الله =136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136  این آیه ابجد مولاء علیست 136یعنی نشانه دین یعنی نماینده الله به ابجد 136علی به ابجد صغیر و کبیر میشود 136
مهدی23+23=46ماه 46جان روح قرآنه46 محمد 20+26علی=46ماه46+46ماه دین قرآنه=92محمد 92+36بحق اسلامی=128حسین128کلیددین 128 امام الهی 128 حسین128 مومن قرآنه36 +36=72 شهدای کربلاء72+72 = 144 اسلام 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 افتخار دین 1282-1202 سه خلیفه قاصب = 144       حقیقت دین 682-541 عمر ابوبکر=144 اسلام          144 اسلام به ابجد صغیر و کبیراسلام میشود 144 ضرب 12 امام شیعه میباشد.
فرمان الهی دین اسلام613-541عمر ابوبکر=72شهید کربلاء 72+72 زمین از آن مهدی است   = 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر = 144 ضرب 12 امام درخودش میشود 144 +52 هر سال 52 جمعه داریم52+144  =196 دین اسلام 196 کلید اسلام196 کلید بدین الله 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196دین اسلام 196 وارث23+23مهدی = 46 محمد 20+26 علی = 46 ماه 46 +46 = 92 محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم میشود 110 علی دین الهی110 جلوه الله110 نگین 110 دین الهی 110 پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی 110علی بی اذنه علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست به ابجد
وارث کبیر اهل دین 1039-1202 سه خلیفه=337 محمد علی فاطمه 337وارثان دینی الهی 878-541 عمر ابوبکر=337 محمد علی فاطمه 337