آرشیف

2016-8-24

رسول پویان

قـــــصــــــــــۀ دل

کلک هـنـر کتاب غـزل بـاز می کـند
چنگ و چغانه قصۀ دل ساز می کند

تار شکسته نالۀ هجران کشد به دوش
شب ها به زیر پرتـو مه راز می کند

نقّـاش طبع خـسته دلان بـاز در بهـار
رنگ غـزل بـه گلـبنه پـرداز می کند

خامـوش در چمـن نـشود عندلیب دل
هـردم بـه طرز تازه تر آواز می کند

در خاکـدان تـیـره نباشـد مقـام عـشق
با بال مهـر و عاطـفه پرواز می کند

بشکـسته تـا که بـال امـیـد کبـوتـران
سـوز سخـن حکایـت شـهباز می کند

دل گربه تیغ تیزنگاهی به خون طپد
عمـری حـدیث نرگس غمّاز می کند

دلـداده را به سـورۀ مهـر و وفا قـسم
در شهر عشق باب نو آغـاز می کند

یاری که شـیشـۀ دل عـشّاق  بشـکـند
دوبـاره بـاز با چـه هـوا نـاز می کند

خونین دلی به کلبۀ تنها که خوگرفت
خـود را بـرای آتـیـه دمسـاز می کند

6/8/2016