آرشیف

2015-1-9

عبدالظاهر خالقيار

قـــربانـي در آخرت از صاحبش استقبال ميكنـد

 

786
 
رسول اكرم (ص) فرموده اند: هيچ بنده اي درروزعيد قربان ،نيمتواند نزد خداوند(ج)كاري بهتر ازريختن خون قرباني انجام دهد .زيرا حيوان ذبح شده در روز قيامت با شاخها يش ،موها يش ونا خن هايش خواهد امد ،پيش ازاينكه خون قرباني بر زمين بريزد در درگاه خداوند(‍‍ج)  شرف قبول مي آبد وبه جايگاه والا يي ميرسد .لذا باخوشي وازته دل قرباني كنيدِ.
روزي عيد قربان يكي ازپر افتخارترين روز جد مان حضرت ابراهيم "خليل " واسماعيل "ذبيح الله"قهرمان توحيد ،اولين مردي كه تبر توحيد را برخداياني باطيل نمرود وارد كرد نداي ا حديت ونداي خداوندي واقعاآن نداي كه همه انسانها را به هيجان درمي آورد ازخودسرداد.كساني
 كه توانا ي واستطاعت مالي رادارند ودراين روزقرباني نمي كنند،آنهاكساني هستند كه زنده گي دنيارادربرابرآخرت ميفروشندآنها  نمي توانند كه راهي پرخم وپرپيج قهرمان بت شكن ابراهيم"خليل "واسماعيل "ذبيح الله"را طي كنند .فقط كساني ميتوانند اين راهي پرخم وپر پيچ راطي نمايند كه بهترين فرزندان واموال خويش را براي خداوند "ج"وقف نمايند .
مسلمانان درروز عيد قربان قوت اسلام، شوكت اسلام، وحدت اسلام ، محبت اسلام واهميت اسلام را براي غربيان دشمنان قران و اسلام و باالخصوص امريكاه سفا ك  ودشمن امت اسلامي نشان ميدهند .
جوانان امت اسلامي درين روزبايد بيدار باشند ودرمقابل ظلم واستبداد استاده گي ومقاومت نمايند وبراي يهود نصارا بزرگترين دشمن اسلام
خاطر نشان سازند كه آينده درقلمرو امت اسلام خواهد بود.خداوند(ج) اسلام ومسلمين وكشورهاي اسلامي وبخصوص افغانستان عزيزرا
ازشراجانب حفظ فرمايد،دست استثماروخاينين راازبلاداسلامي  ومراكزروحانيت راازدست بردنفوذ دشمنان اسلام وايادي استثمارمحفوظ ومصون بدارد،جوانان پرغروراسلام راازخواب غفلت،سستي ورخوت وجمود فكري برهاند ودرقلوب شان ازتعاليم نوراني وانقلاب قرآني مزين گرداند.
 
عبدالظاهر"خالقيار"
محصل سال سوم دانشكده تعليم وتربيه دانشگاه بلخ.