آرشیف

2015-9-19

نظیر ظفر

قـشـنـگـســت

عجب چاک گریبانت قشنگست
طلوع صبح تا با نت قشنگست

مثال ِغنـــــــچه های نو شگفته
شمیم و عطر دامانــت قشنگست

به صحرا آهـــوان از شرم رفتند
ز بسکه رنگ چشمانت قشنگست

روا دارت نیــم هر چند به گریان
به والله اشــک مژگانت قشنگست

به هجرت در تــب و تابم و لیکن
تلاطم های هجـــــرانت قشنگست

(ظفر) در وصـــــف آن یار دلارا
همــه اشــــــعار دیوانت قشنگست

 نوشته نذیر ظفر
15/17/9 ورجینیا